Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kierunki badawcze w informatologii i bibliologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-KBIB-INFO-2S.2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kierunki badawcze w informatologii i bibliologii
Jednostka: Instytut Informacji Naukowej i Bibliote.
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student zna podstawowe zagadnienia związane z nauką o książce, bibliotece i informacji.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

2,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym realizowane w formie konsultacji.

30, 0 Godziny kontaktowe realizowane w formie zajęć dydaktycznych.

28,0 Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych.

30,0 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

obecność na zajęciach K_W0, K_W02, K_W06

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) K_K03, K_W10, K_U03

test pisemny K_U02, K_U04, K_K06


Pełny opis:

Zapoznanie się z podstawami metodologicznymi oraz kierunkami badań prowadzonych w nauce polskiej i światowej w zakresie nauki o książce, informacji i bibliotece.

Literatura:

:

1. Bibliologia i informatologia. Red. D. Kuźmina. Warszawa 2011.

2. Głombiowski K.: Książka w procesie komunikacji społecznej. Wrocław 1980.

3. Juda M.: Bibliologia historyczna w systemie nauk pomocniczych historii. W: Nauki pomocnicze historii. Teoria, metody badań, dydaktyka. Red. A. Jaworska, R. Jop. Warszawa 2013, s. 11-19.

4. Migoń K.: Bibliologia - nauka o kulturze książki. "Nauka" 2005 nr 2, s. 49-57.

5. Migoń K.: Nauka o książce - zarys problematyki. Wrocław 1984.

6. Potkowski E.: Problemy kodykologii. W: tegoż: Książka i pismo w średniowieczu. Pułtusk 2006, s. 345-361.

7. Góralska M.: Piśmienność i rewolucja cyfrowa. Wrocław 2012.

8. Kotuła S. D.: Komunikacja bibliologiczna wobec World Wide Web. Lublin 2013.

Efekty uczenia się:

Ma uporządkowaną, pogłębioną i poszerzoną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu bibliologii i informatologii.

K_W01 H2A_W01; H2A_W02; H2A_W03: H2A_W04

Zna i rozumie rozwinięte metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury właściwych dla szkół badawczych w obrębie nauki o książce, bibliotece i informacji.

K_W02 H2A_W01; H2A_W03; H2A_W07

Zna i umie scharakteryzować wybrane współczesne nurty badawcze i orientacje teoretyczno-metodologiczne w zakresie bibliologii i informatologii. K_W06

H2A_W05; H2A_W06

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł bibliologicznych i informatologicznych oraz formułować na ten temat krytyczne sądy. K_U02 H2A_U01; H2A_U05; H2A_U07

Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowania narzędzi badawczych z zakresu bibliologii i informatologii. K_U04 H2A_U02; H2A_U07

Ma świadomość interdyscyplinarnego charakteru studiowanej dyscypliny oraz jej komplementarności wobec innych dyscyplin i dziedzin wiedzy. K_K01

Ma świadomość rangi bibliologii i informatologii i uznaje ich miejsce w systemie nauk humanistycznych. K_K02 H2A_K05

Przestrzega zasady etyki i rzetelności naukowej w prowadzeniu badań i prezentowaniu ich wyników. K_K06

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.