Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura mniejszości narodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-KMN-KUL-1S.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura mniejszości narodowych
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

ze względu na wagę materiału i obszerność materiału na tych zajęciach nie akceptuję IOS.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

3 ECTS / 45 CA = 90 h

Godziny kontaktowe: 45 h

konsultacje indywidualne - 2 h

Praca indywidualna studenta - 30 h

Przygotowanie prezentacji - 8 h

Przygotowanie do zaliczenia - 5 h

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Aktywność na zajęciach: K_W16; K_K07; K_K09; K_K10;

Prezentacje: K_W16; K_K09; K_K10;

Zaliczenie - praca pisemna: K_W16.

Pełny opis:

W czasie zajęć student zapoznaje się z podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania mniejszości narodowych (religijnych, etnicznych) w Polsce, ich historii, życia kulturalnego i wpływu na kulturę dominującą. Zostaną scharakteryzowane poszczególne grupy mniejszościowych, żyjących w Polsce od jej powstania po wiek XXI. Uwzględnione będą przy tym takie wyznaczniki ich odrębności jak: pochodzenie etniczne, język, literatura, religia i kultura duchowa oraz materialna, prawodawstwo, zwyczaje, ew. inne. Pod uwagę brane są również podstawowe procesy, jakim podlegają mniejszości żyjące w kulturze dominującej (np. emancypacja, akomodacja / akulturacja, asymilacja, dysymilacja, globalizacja, inne). W oparciu o publikacje naukowe i prasowe (nowe media), analizowana będzie aktualna sytuacja mniejszości, a także problem niejednoznacznych kryteriów (mniejszości narodowe i/czy religijne), np. takich jak: Żydzi, Karaimi, Ormianie, Tatarzy, Niemcy, Czesi, Słowacy, Ukraińcy, Rosjanie, Litwini, a także Romowie, Grecy oraz inne.

Literatura:

1. Siewierski J., Idea wielokulturowości, Warszawa 2010.

2. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej, pod red.S. Dudry i B. Nitscke, Kraków 2010; LUB

3. Chałupczak H., Browarek Tomasz, Mniejszości narodowe w Polsce, Lublin 1998.

Literatura uzupełniająca (do wyboru):

np.

1.Mamzer Hanna, Wielokulturowość – czy wyzwolenie z więzów etnocentryzmu?, w: „Przegląd Bydgoski” 12(2001) s. 33-43.

2. Mucha J., Kultura dominująca jako kultura obca, Warszawa 1999.

3.Szwed R., red. Odmiany tożsamości, Lublin 2010.

4/ Żbikowski A., Żydzi, seria A to Polska właśnie, Wrocław 1997

5/ Pełczyński G., Karaimi polscy, Poznań 2004.

6/ Pełczyński G., Ormianie polscy w wieku XX. Problem odrębności... Warszawa 1997.

7/ Huculi, Bojkowie, Łemkowie - tradycja i współczesność: materiały pokonferencyjne, Kraków 2008.

8/ Nowak J., Dylematy tożsamościowe Łemków w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r., w: Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r., red. L. Adamczuk, S. Łodziński, Warszawa 2006, s. 225-.237.

9/ Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego, red. H. Rusek i in. Cieszyn, Katowice, Brno 2010.

10/ Ficowski J., Cyganie polscy, Warszawa 1953.

11/ Jakimik E. A., Parno Gierliński Karol, Kobieta w środowisku romskim, Szczecinek.

12/ Jakimik El. A., Kultura romska - monolit czy różnorodność?, w: Granice w kulturze, red. A. Radomski, R. Bomba, Lublin 2010, s. 125-131, [PDF online].

13/ Szlachta-Misztal J., Czy istnieje kultura górnośląska? Rozważania na temat kultury regionu, w: Granice w kulturze, red. A. Radomski, R. Bomba, Lublin 2010, s. 307-318, [online].

14/ Warmińska K., Tatarzy polscy. Tożsamość religijna i etniczna, Kraków 1999;

15/ Opiłowska E., Uchodźcy polityczni z Grecji, w: D. Margiela, K. Ruchniewicz, Błogosławiony kraj? Szkice o historii i pamięci Dolnego Śląska, Wrocław 2010, s. 215-239.

16/ Staniszewska P., Kultura i życie religijne migrantów wietnamskich w Polsce, „Nurt svd”, R45 2(2011)130, s. 83- 93.

Szersza lista lektur do wglądu na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Student

- ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania mniejszości narodowych w Polsce, ich historii, życia kulturalnego i wpływu na kulturę narodową (K_W16);

- ma świadomość różnorodnych ludzkich postaw i sposobów ich wyrażania (K_K07);

- rozumie wagę wielokulturowości w budowaniu tożsamości jednostki, społeczności i narodu (K_K09).

- otwarty jest na kulturę mniejszości narodowych i etnicznych w duchu tolerancji i pluralizmu (K_K10).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rybińska
Prowadzący grup: Agata Rybińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agata Rybińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Kopciowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agata Rybińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agata Rybińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)