Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja niewerbalna w historii stosowanej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-KNW-H.HS-2S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja niewerbalna w historii stosowanej
Jednostka: Wydział Historii i Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Ćwiczenia 30

Konsultacje 2


Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 32


Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1
 Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)


Przygotowanie się do zajęć 18

Przygotowanie pracy zaliczeniowej 24

Studiowanie literatury 16Łączna liczba godzin niekontaktowych 58


Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

końcowa praca zaliczeniowa - W1, U2, K1

udział w ćwiczeniach indywidualnych i grupowych - U1, K2

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu specyfiki i uwarunkowań komunikacji niewerbalnej. Prezentuje różne rodzaje i funkcje komunikacji niewerbalnej oraz jej relacje z komunikacją werbalną. Uświadamia ogromną rolę przekazów niewerbalnych dla skutecznego porozumiewania się oraz umożliwia studentom rozwój praktycznych umiejętności w tym zakresie.

Literatura:

1. Adler, R. B., Rosenfeld, L. B., Proctor II, R. F. (2006). Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

2. Eisler-Mertz, C. (1999). Mowa rąk: co zdradzają nasze gesty. Wrocław: Wydawnictwo ASTRUM.

3. Głażewska, E., Kusio, U. (2012). Komunikacja niewerbalna. Płeć i kultura. Wybór zagadnień. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

4. Leathers, D. G. (2009). Komunikacja niewerbalna: zasady i zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

5. Maj-Osytek, M. (2014). Komunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciała. Warszawa: Edgard.

6. Patterson, M. L. (2011). Więcej niż słowa: potęga komunikacji niewerbalnej. Gdańsk: GWP.

7. Pease, A., Pease, B. (2007). Mowa ciała. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1. Zna i rozumie w pogłębionym stopniu uporządkowane i podbudowane teoretycznie pojęcia z zakresu komunikacji niewerbalnej, K_W02;

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi formułować i analizować złożone i nietypowe problemy związane z badaniami nad komunikacją niewerbalną, wymagające integracji wiedzy z zakresu różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, K_U01;

U2. Potrafi opracowywać i prezentować informacje oraz zagadnienia dotyczące komunikacji niewerbalnej w obszarze historii przy użyciu metod nieklasycznych oraz nowoczesnych technologii, K_U09;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu komunikacji niewerbalnej w obszarze historii, a także przyswajanych treści nawiązujących do tej tematyki, K_K01;

K2. Jest gotów do uznania znaczenia wiedzy dotyczącej komunikacji niewerbalnej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, również tych niezwiązanych z przeszłością, K_K02;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bochyńska
Prowadzący grup: Katarzyna Bochyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paulina Banaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paulina Banaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)