Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura piśmienna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-KP-INFO-2S.2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura piśmienna
Jednostka: Z. Kultury Książki i Nauk Pomoc. Biblio.
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student zna podstawowe kierunki rozwoju światowej i polskiej kultury piśmiennej.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

2,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji

15,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych

18,0 Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych

0 Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów

25,0 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

obecność na zajęciach

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność

Pełny opis:

Student poznaje kierunki rozwoju kultury piśmiennej, przede wszystkim w kręgu łacińskiego obszaru kulturowego od schyłku średniowiecza aż po współczesność oraz rolę w tym procesie pisma jako narzędzia utrwalania i przekazywania w czasie i przestrzeni tekstów.

Literatura:

1. Głombiowski K.: ksiązka w procesie komunikacji społecznej. Wrocław 1980.

2. Góralska M.: Piśmienność i rewolucja cyfrowa. Wrocław 2012.

3. Juda M.: Pismo drukowane w Polsce XV-XVIII wieku. Lublin 2001.

4. Page R. I.: Pismo runiczne. Warszawa 1998.

5. Pirożyński J.: Johannes Gutenberg i początki ery druku. Warszawa 2002.

6. Słowiński J.: Rozwój pisma łacińskiego w Polsce XVI-XVIII wieku. Studium paleograficzne. Lublin 2992.

7. Szanto T.: Pismo i styl. Wrocław 1986.

8. Szymański J.: Nauki pomocnicze historii. Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Zna, rozumie i objaśnia koncepcje społeczeństwa informacji i wiedzy, ujmowane z perspektywy rozwoju kultury piśmiennej.

K_W02 H2A_W04, H2A_W06

Zna i rozumie rozwinięte metody analizy interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury piśmiennej, właściwych dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych. K_W10 H2A_W01, H2A_W03, H2A_W07

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować zasoby informacyjne dotyczące kultury piśmiennej z różnych źródeł: tradycyjnych i elektronicznych. K_U02

H2A_U01, H2A_U05, H2A_U07

Umie samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę z zakresu kultury piśmiennej. K_U03 H2A_U03

Umie przeprowadzić kwerendy na temat dziejów kultury piśmiennej z wykorzystaniem źródeł tradycyjnych i cyfrowych. K_U06 H2A_U09, H2A_U010

Ma świadomość rangi kultury piśmiennej dla dziejów kultury oraz społeczeństwa wiedzy i informacji. K_K02 H2A_K05

Jest otwarty wobec nowych technologii w upowszechnianiu wiedzy i informacji na temat kultury piśmiennej. K_K04

Ma świadomość konieczności kształcenia się przez całe życie i doskonalenia własnych kwalifikacji zawodowych w zależności o oczekiwań rynku pracy. K_K05 H2A_K01, H2A_K03

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.