Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowe przetwarzanie tekstu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-KPT-FP-2S.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowe przetwarzanie tekstu
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

– Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

Konwersatorium / ćwiczenia: 15 h

Konsultacje indywidualne: 3 h


– Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Samodzielne ćwiczenia projektowe: 15 h

Przygotowanie do zaliczeń / egzaminów: 7 h

Studiowanie literatury przedmiotu: 10 h

Rozwiązywanie zadań domowych: 10 h


Łączna liczba godzin: 60

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Ćwiczenia praktyczne i wykonanie projektu – W01, W02, U01, U02, K01.

Pełny opis:

Konwersatorium koncentruje się na zagadnieniach posługiwania się wybranym procesorem tekstu przynajmniej na poziomie średnio zaawansowanym, korzystania z oprogramowania do pracy grupowej i symultanicznej oraz przygotowania plików tekstowych do dalszej obróbki wydawniczej.

Literatura:

Kopertowska-Tomczak M., ECDL. Przetwarzanie tekstów, Warszawa 2006.

Polska Norma PN-83/P-55366 – Zasady składania tekstów w języku polskim.

Mazur A., Przetwarzanie tekstów, Katowice 2007.

Wolański A., Edycja tekstów, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

wiedza

W01 – zna w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową językoznawstwa i literaturoznawstwa polonistycznego, a także nauk pokrewnych i uzupełniających studiowaną dyscyplinę oraz ich powiązania umożliwiające integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin – K_W01

W02 – zna na poziomie rozszerzonym metodologię i terminologię badań humanistycznych, zwłaszcza filologicznych, które jest w stanie twórczo stosować w działalności badawczej i profesjonalnej – K_W02

umiejętności

U01 – potrafi operować w pogłębionym stopniu pojęciami oraz terminologią właściwymi dla literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz dyscyplin związanych ze studiowaną specjalnością – K_U01

U02 – potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę ze źródeł ogólnych i specjalistycznych, stosować w pracy badawczej i zawodowej zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne,wykorzystywać umiejętności badawcze w pracy indywidualnej i zespołowej, kierować pracą zespołu – K_U04

kompetencje

K01 – potrafi pogłębionej i obiektywnej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i doskonalenia kompetencji w celu rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych związanych z działalnością społeczną, zawodową, ekspercką – K_K01

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebastian Wasiuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebastian Wasiuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebastian Wasiuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)