Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literat. narodów bałkańskich - renesans, humanizm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-LNB-BAŁ-1S.2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literat. narodów bałkańskich - renesans, humanizm
Jednostka: Zakład Językoznawstwa Słowiańskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu średniowiecznych tradycji literackich na Bałkanach.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

Wykład - 15 h

Konwersatorium - 15 h

Konsultacje indywidualne - 2 h


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

Przygotowanie do zajęć - 20 h

Przygotowanie do zaliczeń / egzaminu - 20 h

Studiowanie literatury przedmiotu - 48 h


Razem: 120 h = 4 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W01-W04, U01-U03:

- egzamin ustny / egzamin pisemny / test

- kolokwium / prace zaliczeniowe / znajomość obowiązkowego kanonu lektur


W04, U01-U03:

- prezentacja / referat


U01-U03, K01-K02:

- aktywność, udział w dyskusji

Pełny opis:

Przedmiot zapoznaje studenta z głównymi aspektami literatury bałkańskiej XVI-XVIII w.

Wykład ma za zadanie zaznajomić studentów z podstawowymi procesami historycznymi w literaturach bałkańskich XVI-XVIII w.

Konwersatoria poświęcone są analizie i dyskusjom nad wybranymi utworami lub fragmentami utworów, reprezentujących różnorodne tradycje humanizmu renesansowego na Bałkanach.

Literatura:

Chadzinikolau, Nikos. Literatura nowogrecka 1453−1983. PWN, 1985.

Jakóbiec, M. Literatury narodów Jugosławii. W: Dzieje literatur europejskich, t. 3, cz. 2 (red. W. Floryan). PWN, 1991, s. 131−389.

Mirska-Lasota, Halina. Mały słownik pisarzy rumuńskich. Wiedza Powszechna, 1975.

Płaskowicka-Rymkiewicz, Stanisława, Borzęcka, Münevver, Łabęcka-Koecher, Małgorzata. Historia literatury tureckiej. ZNiO, 1971.

Rapacka, Joanna. Dawna literatura serbska i dawna literatura chorwacka. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1993.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 – ma podstawową wiedzę o głównych zagadnieniach w badaniach nad literaturami bałkańskimi XVI-XVIII w. (K_W01)

W02 – zna podstawowe pojęcia i terminy literaturoznawcze (K_W02)

W03 – ma wiedzę ogólną o zjawiskach i procesach w historii literatur bałkańskich z XVI-XVIII w. (K_W06)

W04 – zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, właściwe dla tradycji i teorii historycznoliterackich w zakresie literatur bałkańskich XVI-XVIII w. (K_W12)

Umiejętności:

U01 – potrafi interpretować tekst literacki we właściwym kontekście społeczno-kulturowym (K_U04)

U02 – rozumie, analizuje i interpretuje podstawowe zagadnienia z rozwoju bałkańskich tradycji literackich z uwzględnieniem ich kontekstu europejskiego (K_U06)

U03 – właściwie wykorzystuje nabytą wiedzę przy opracowywaniu zagadnień z zakresu dziejów literatur bałkańskich XVI-XVIII w. (K_U07)

Kompetencje społeczne:

K01 – przygotowany do samodzielnego pogłębiania i aktualizowania wiedzy w zakresie przedmiotu (K_K01)

K02 – ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego cywilizacji na Bałkanach oraz Europy (K_K02)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.