Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia historii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-MH-H-2S.2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia historii
Jednostka: Wydział Historii i Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 1,0

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze):

wykład: 30

konwersatorium: 30,0

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 20,0

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 2,0

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 7,0

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

wykład: egzamin ustny

W01, W03, W04, W05, W08, U01, U02, U03, U04, U05, K01, K02


Konwersatorium: prace zaliczeniowe, test, referat, aktywność

W01, W03, W04, W05, W06, W08, U01, U02, U03, U04, U05, K01, K02, K03

Pełny opis:

Program koncentruje się wokół modeli badań historycznych, podstawowych narzędzi i pojęć warsztatu historyka, roli wiedzy pozaźródlowej w badaniu przeszłości, statusu historiografii, zmian przedmiotu zainteresowań historyków czy wreszcie ich funkcji społecznej związanej z realizowanymi zadaniami, na przestrzeni dziejów: od starożytności po historiografię współczesną. Przedmiotem zajęć jest interdyscyplinarnie zorientowana refleksja nad nowoczesnym myśleniem o historii i historiografii uwzględniająca najnowsze trendy i osiągnięcia współczesnej, rodzimej i światowej myśli metodologicznej i filozoficznej w zakresie nauk humanistycznych (m.in. narratywistyczna filozofia historii, zwrot etyczny w historii, zwrot audiowizualny w historii).

Literatura:

B. Miśkiewicz,Wstęp do badań historycznych, Warszawa 1987; A. Świeżawski,Warsztat naukowy historyka - wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1999; J. Topolski,Wprowadzenie do historii, Poznań 2001; N. Davies,Smok Wawelski nad Tamizą, Kraków 2001; E. Domańska,Mikrohistorie, Poznań 1999; A. F. Grabski,Kształty historii, Łódź 1985; Tenże,Zarys historii historiografii polskiej, Poznań 2000; Tenże,Dzieje historiografii, Poznań 2002; A. Guriewicz,Kategorie kultury średniowiecznej, Warszawa 1976; Tenże,Problemy średniowiecznej kultury ludowej, Warszawa 1987;Historia: o jeden świat za daleko, red. E. Domańska, Poznań 1997; A. Kersten,Na tropach Napierskiego, Warszawa 1970; J. Kmita,Kultura i poznanie, Warszawa 1985; J. Kmita,O kulturze symbolicznej, Warszawa 1982; G. Lakoff, M. Johnson,Metafory w naszym życiu, Warszawa 1988; J. Łotman,Kultura i eksplozja, Warszawa 1999; J. Pomorski,Historyk i metodologia, Lublin 1991; Tenże,Paradygmat New Economic History, Lublin 1985; A. Radomski,Kultura, tekst, historiografia, Lublin 1999; R. Stobiecki,Bolszewizm a historia, Łódź 1998; Tenże,Historia pod nadzorem, Łódź 1993; J. Topolski,Jak się pisze i rozumie historię, Warszawa 1996; Tenże,Od Achillesa do Beatrice de Planissolles, Warszawa 1998; Tenże,Teoria wiedzy historycznej, Poznań 1983; H. White,Poetyka pisarstwa historycznego, Kraków 2000; W. Wrzosek,Historia, kultura, metafora, Wrocław 1995; A. Zybertowicz, Przemoc i poznanie

Efekty uczenia się:

Widza: absolwent zna i rozumie

K_W01 w pogłębionym stopniu uporządkowane i podbudowane teoretycznie fakty, zjawiska dziejowe i procesy historyczne

K_W03 w pogłębionym stopniu teorie i metody wyjaśniające specyfikę i zależności złożonych procesów historycznych

K_W04 główne tendencje rozwojowe nauk historycznych

K_W05 w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz trans dyscyplinarne kierunki rozwoju

K_W06 zaawansowane metody analizy i interpretacji zdarzeń i procesów dziejowych, tendencji rozwojowych, teorii i szkół badawczych właściwych dla historii

K_W08 paradygmaty historiograficzne służące do wyjaśniania przeszłości oraz rozwiązywania fundamentalnych problemów współczesnej cywilizacji

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U01 formułować i analizować złożone i nietypowe problemy związane z badaniami historycznymi, wymagające integracji wiedzy z zakresu różnych dyscyplin humanistycznych

K_U02 samodzielnie dobrać, zgromadzić i zanalizować zróżnicowane źródła historyczne odpowiednie do danej sytuacji problemowej

K_U03 wykorzystywać zdobytą wiedzę do formułowania i testowania hipotez oraz poszukiwania innowacyjnych rozwiązań złożonych problemów typowych w badaniach historycznych

K_U04 komunikować się na tematy specjalistyczne związane z badaniami historycznymi i – szerzej – humanistycznymi ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców

K_U05 inicjować i prowadzić debaty formułując oryginalne problemy do dyskusji, przedstawiając, oceniając i uzasadniając różne poglądy na temat przebiegu wydarzeń historycznych, specyfiki procesów dziejowych itd.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotowy

K_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu historii oraz innych dyscyplin humanistycznych, a także przyswajanych treści nawiązujących do zagadnień historycznych

K_K02 uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, również tych niezwiązanych z przeszłością

K_K03 zasięgania w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu opinii ekspertów specjalizujących się w poszczególnych subdyscyplinach historycznych lub innych dziedzinach nauki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Woźniak
Prowadzący grup: Marek Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jan Pomorski, Marek Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jan Pomorski, Marek Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jan Pomorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jan Pomorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)