Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Morfo-składnia i semantyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-MS-A.N-1S.2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Morfo-składnia i semantyka
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

- Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

Wykład: 15h

Konwersatorium: 30h

Konsultacje indywidualne: 2h

- Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

Przygotowanie do zajęć: 25h

Przygotowanie do zaliczeń/egzaminów: 23h

Studiowanie literatury przedmiotu: 25h

Razem: 120h = 4ECTS


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

testy, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć

Pełny opis:

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu językoznawstwa kognitywnego. Najważniejsze zagadnienia realizowane to:

kategoryzacja, prototyp oraz obrazowanie, w tym metafora i metonimia, integracja konceptualna oraz subiektyfikacja.

Omawiane działy językoznawstwa: składnia, morfologia i semantyka.

Literatura:

R.Dirven i M. Verspoor (eds.) 2004. Cognitive Explorations of Language and Linguistics. Second Revised Edition. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

F. Ungerer i H.J. Schmid. 1996. An Introduction to Cognitive Linguistics. London/New York: Longman.

Langacker, Ronald W. 2008. Cognitive Grammar. A Basic Introduction. New York: Oxford University Press.

Langacker, Ronald W. 2013. Essentials of Cognitive Grammar. Oxford-New York: Oxford University Press.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i rozumie zjawiska i terminologię gramatyki języka angielskiego w zakresie koniecznym do analizy konkretnych danych językowych (K_W01, K_W02)

Zna i rozumie najnowsze rozwiązania teoretyczne we współczesnym językoznawstwie, a zwłaszcza w gramatyce generatywnej i językoznawstwie kognitywnym w zakresie wystarczającym do analizy materiału językowego (K_W01)

Zna i rozumie podstawową anglojęzyczną terminologię stosowaną do analizy i opisu zjawisk językowych w ramach gramatyki generatywnej i językoznawstwa kognitywnego , co może zostać wykorzystane w przyszłej pracy dydaktycznej, zgodnie z wymaganiami ogólnymi wskazanymi w Podstawie Programowej przedmiotu język obcy nowożytny w zakresie szkoły podstawowej i czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum (K_W01, K_K02)

Umiejętności

Potrafi analizować strukturę i znaczenie podstawowych kategorii języka angielskiego z zastosowaniem anglojęzycznej terminologii językoznawczej w celu wykorzystania w przyszłej pracy dydaktycznej, zgodnie z wymaganiami ogólnymi wskazanymi w Podstawie Programowej przedmiotu język obcy nowożytny w zakresie szkoły podstawowej i czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum (K_U03, K_K01)

Potrafi analizować i interpretować zjawiska językowe, co będzie przydatne w przyszłej pracy dydaktycznej, zgodnie z wymaganiami ogólnymi wskazanymi w Podstawie Programowej przedmiotu język obcy nowożytny w zakresie szkoły podstawowej i czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum (K_U02, K_K02)

Kompetencje

Jest gotów pogłębiać wiedzę o języku, w tym szczególnie wiedzy o języku angielskim w celu wykorzystania jej w przyszłej pracy dydaktycznej, zgodnie z wymaganiami ogólnymi wskazanymi w Podstawie Programowej przedmiotu język obcy nowożytny w zakresie szkoły podstawowej i czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum (K_K01, K_K02)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Daria Bębeniec, Joanna Jabłońska-Hood, Henryk Kardela, Ewelina Prażmo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Kardela
Prowadzący grup: Henryk Kardela, Justyna Mandziuk-Nizińska, Ewelina Prażmo, Konrad Żyśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Henryk Kardela, Ewelina Prażmo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Daria Bębeniec, Hubert Kowalewski, Ewelina Prażmo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Daria Bębeniec, Hubert Kowalewski, Ewelina Prażmo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0