Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Muzyka współczesna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-MW-KUL-KAS-1S.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Muzyka współczesna
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza w zakresie wiedzy o muzyce i kulturze wspołczesnej

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

konwersatorium 30h

konsultacje indywidualne 15h


Godziny niekontaktowe:

czytanie literatury przedmiotu 15h

przygotowanie pracy zaliczeniowej 30h

Pełny opis:

Kształtowanie umiejętności świadomego odbioru muzyki, połączone z rozwojem wrażliwości estetycznej

Rozbudzanie zainteresowań dziełami muzyki XX i XXI wieku z uwzględnieniem polskiej muzyki współczesnej

Wykorzystywanie różnych metod analizy utworów

muzycznych wraz z praktycznym ich zastosowaniem

Umiejętność analizy formalnej dzieł muzycznych, zarówno intrumentalnych, jak wokalno-instrumentalnych

Znajomość literatury naukowej, dotyczącej przedmiotu oraz

wybranej literatury muzycznej

Znajomość najważniejszych zjawisk artystycznych, stylów,

kierunków i dzieł sztuki ze szczególnym uwzględnieniem

muzyki współczesnej

Przygotowanie studentów do samodzielnej analizy

Literatura:

Chomiński, J. Wielkie formy instrumentalne. Warszawa 1987

Chomiński, J. Małe formy instrumentalne. Warszawa 1987

Pociej, B. Idea, dźwięk, forma. Kraków 1972

Analiza – interpretacja – recepcja: w stronę rozumienia muzyki. A. Gronau-Osińska (red.), Warszawa 2001

Gołąb, M. Spór o granice poznania dzieła muzycznego.

Wrocław 2003

Helman, Z. Neoklasycyzm w muzyce polskiej. Kraków 1985

Jarzębska, A. Z dziejów myśli o muzyce. Wybrane zagadnienia teorii i analizy muzyki tonalnej i posttonalnej.

Kraków 2002

Malecka, T. Analiza i interpretacja dzieła muzycznego.

Wybór metod. Kraków 1990

Munch, S. 3.8. Jerozolima w muzycznych i malarskich imaginariach (w:) Pulchritudo delectans. Ko-respondencja na styku sztuk, pod red. K. Klauzy i J. Cieślik-Klauzy, Białystok: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 2017, ss. 221-237.

Rae, Ch. B. Muzyka Lutosławskiego. Warszawa 1996

Skowron, Z. Teoria i estetyka awangardy drugiej połowy XX

wieku. Warszawa 1989

Efekty uczenia się:

K_W04: ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną dotyczącą takich dyscyplin szczegółowych jak: antropologia i socjologia kultury, religioznawstwo, historia i teoria kultury oraz historia sztuki

K_W15: ma wiedzę dotyczącą poszczególnych dziedzin kultury i jej szczegółowych obszarów

K_U05: potrafi rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury, przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z uwzględnieniem kontekstu społeczno-kulturowego

K_U15:umie analizować informację, wykorzystując w tym celu różnorodne źródła, metody i narzędzia

K_U16: jest w stanie właściwie dobierać metody i narzędzia badawcze dotyczące dziedziny kulturoznawstwa

K_U18: potrafi przeprowadzać krytyczną analizę i interpretację wytworów kultury z uwzględnieniem kontekstu społeczno-kulturowego

Kompetencje społeczne:

K_K02: potrafi współdziałać w grupie przy realizacji projektów na zajęcia

K_K03: jest w stanie we właściwy sposób określić priorytety służące realizacji określonego zadania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Münch
Prowadzący grup: Stefan Münch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stefan Münch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stefan Münch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stefan Münch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)