Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja i zarządzanie w kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-OZK-KUL-1S.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i zarządzanie w kulturze
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa orientacja w polityce kulturalnej państwa i jednostek samorządu terytorialnego

Orientacja w najważniejszych obszarach współczesnego życia kulturalnego

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

wykład 15h

konsultacje indywidualne 15h


Godziny niekontaktowe:

czytanie literatury przedmiotu 15h


Pełny opis:

Program wykładu obejmuje następujące bloki tematyczne:

Zarządzanie – pojęcia, zasady, przykłady praktyczne (organizacje kultury).

Zarządzanie zasobami ludzkimi: motywowanie, przywództwo, negocjacje, praca w zespołach.

Organizacja i zarządzanie kulturą w Polsce; ekonomika kultury.

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym.

Zarządzanie jakością w instytucjach kultury.

Prawo: prawno-ustrojowe aspekty działalności kulturalnej, ochrona własności intelektualnej, prawo pracy.

Finansowanie kultury: prohgramy MKiDN, fundusze europejskie, dotacje samorzadowe, sponsoring.

Public relations: kształtowanie wizerunku organizacji, autoprezentacja.

Międzynarodowe instytucje i organizacje kulturalne: programy, sieci oraz modele polityki kulturalnej w Europie.

Literatura:

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa, 2009

Koźmiński A., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 2010

Stoner J.A., , Freeman R., Gilbert D. jr. Kierowanie, PWE, Warszawa, 2011

Czarniawska B., Nocuń A.W., Szmagalski J.: Kierowanie w

kulturze. Perspektywy sukcesu. Warszawa J 985. COMUK.

Hagoort Giep, Przedsiębiorczość w kulturze, wprowadzenie do

zagadnień zarządzania w kulturze, Kraków 1996

Penc J.: Skuteczne podejmowanie decyzji. "Organizacja i

kierowanie" 1994 nr 4. PWN.

Efekty uczenia się:

K_W06: ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad i zakresu ochrony własności intelektualnej

K_W08:ma wiedzę o funkcjonowaniu instytucji kultury

K_W11: ma wiedzę konieczną przy wykonywaniu zawodów związanych z działalnością instytucji kultury

K_W12: ma wiedzę dotyczącą ustawodawstwa dotyczącego działalności instytucji kultury, ochrony własności intelektualnej oraz polityki kulturalnej Polski i poszczególnych regionów

K_W14: ma wiedzę dotyczącą różnych szczegółowych aspektów funkcjonowania placówek kulturalnych w Polsce i zagranicą

K_U11: ma umiejętność wykorzystania dokumentacji dotyczącej instytucji kulturalnych

Kompetencje społeczne:

K_K02: potrafi współdziałać w grupie przy realizacji projektów na zajęcia

K_K03: jest w stanie we właściwy sposób określić priorytety służące realizacji określonego zadania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Münch
Prowadzący grup: Stefan Münch, Grzegorz Żuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stefan Münch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stefan Münch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stefan Münch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stefan Münch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)