Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psycholingwistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-PL-GER-1S.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psycholingwistyka
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji zdalnej (łączna ilość godzin w semestrze): 5

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zdalnej zajęć dydaktycznych (łączna ilośc godzin w semestrze): 30,0

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna ilość godzin w semestrze): 15

Przygotowanie się studenta do zaliczenia (łączna ilość godzin w semestrze): 20

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna ilość godzin w semestrze): 20

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02 K_U3..

Aktywność, prezentacje mulimedialne studenta, znajomość zagadnienia

zaliczenie i egzamin pisemny na ocenę

5,0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3,5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3, 0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2,0 - niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Pełny opis:

Celem wykładu jest wprowadzenie studentów w obszar dociekań poznawczych psycholingwistyki, jej metody badań, podstawowe pojęcia. Studenci poznają specyfikę przedmiotową i metodologiczną w zakresie psycholingwistyki, jej podstawowe trendy i problemy badawcze. Rdzeń rozważań stanowią zagadnienia dotyczące natury i istoty procesu akwizycji języka, jego biogenetycznego i społecznego uwarunkowania, prawidłowości i zasad rządzących przebiegiem tegoż procesu, jak też możliwości i granic sterowania. Omówione zostaną procesy percepcji i produkcji językowej, struktura i mechanizmy funkcjonowania pamięci, jej rodzaje i neurobiologiczne korelaty.

Literatura:

Butzkamm W., Butzkamm J., (1999), Wie Kinder sprechen lernen. Kindliche Entwicklung und die Sprachlichkeit des Menschen, Tübingen: Francke.

Dietrich, R., Gerwien, J., (2017), Psycholinguistik: Eine Einführung. Stuttgart: J.B. Metzler.

Dittmann, J., (2018), Der Spracherwerb des Kindes. Verlauf und Störungen. München: Beck.

Klann-Delius, G. (2016), Spracherwerb (3. Ausg.). Stuttgart/Weimar: Verlag J.B. Metzler.

Klein, W. (2001), Typen und Konzepte des Spracherwerbs. In: L. Götze, G. Helbig, G. Henrici &. H.-J. Krumm (Eds.), Deutsch als Fremdsprache, 1, 604-616.

Klein, W. (1989), Sprechen lernen - das Selbstverständlichste von der Welt. Einleitung, Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik,19, 73, 7 -17.

Edmondson, W./House, J., (2006), Einführung in die Sprachlehrforschung, Tübingen,: Francke, 2006.

Höhle, B. (2010), Psycholinguistik. Berlin: Akademie-Verlag.

Pinker, S., (1998), Der Sprachinstinkt. Wie der Geist die Sprache bildet, München: Kindler Verlag

Pinker, S., (2000), Wörter und Regeln. Die Natur der Sprache, Heidelberg: Spektrum Akadem. Verlag.

Rickheit, G., Sichelschmidt, L., Strohner , H., (2018), Psycholinguistik. Tübingen: Stauffenburg.

Sadownik, B. (1997), Glottodidaktische und psycholinguistische Aspekte des Fremdsprachenerwerbs: Lernerperspektive. Lublin: Wyd. UMCS.

Schwarz-Friesel, M., (2007), Sprache und Emotion. Stuttgart: UTB für Wissenschaft.

Tracy, R., (2008), Wie Kinder Sprachen lernen. Tübingen: Gunter Narr Verlag.

Wode, H., (2000), Psycholinguistik: Eine Einführung in die Lehr- und Lernbarkeit von Sprachen. Theorien, Methoden, Ergebnisse, Ismaning: Max Hueber.

Efekty uczenia się:

K_W01: zna podstawowe terminy z zakresu psycholingwistyki,głownie z zakresu akwizycji języka (H1P_W03)

K_W02: ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu akwizycji języka zorientowaną na zastosowanie praktyczne w sferze działalności zawodowej (H1P_W01, H1P_W02)

K_W06: zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury, właściwych dla tradycji, teorii i szkół badawczych z zakresu psycholingwistyki, zorientowane na zastosowanie praktyczne w sferze działalności zawodowej (H1P_W07)

K_U02: swobodnie operuje podstawowymi pojęciami w języku niemieckim, właściwymi dla psycholingwistyki(H1P_U11, H1P_U14)

K_U08: argumentuje z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułuje wnioski (K_U08; H1P_U10)

K_U09: konstruuje rozbudowane wypowiedzi ustne w formie indywidualnej prezentacji i/lub udziału w dyskusji w języku niemieckim oraz języku polskim, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, także różnych źródeł (H1P_U11, H1P_U13)

K_U10: posiada umiejętność produkcji i percepcji tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie w języku pisanym, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, także różnych źródeł (H1P_U11, H1P_U12)

K_U12: przeprowadza krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów tekstów i wytworów kultury materialnej, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia w zakresie psycholingwistyki w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym oraz ich wykorzystania w pracy zawodowej (H1P_U01, H1P_U02, H1P_U09)

K_U13: posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie także nietypowych zadań/problemów (H1P_U05, H1P_U06)

K_U22: posługuje się pogłębioną wiedzą teoretyczną z zakresu psycholingwistyki do argumentowania własnych poglądów lub poglądów innych autorów, do formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań (H1P_U01, H1P_U10)

K_K02: rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego (H1P_K01)

K_K05: ma świadomość odpowiedzialności za kształtowanie pracy własnej i jej skutków w oddziaływaniu na innych członków społeczeństwa (H1P_K04)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Sadownik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Sadownik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)