Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka bułgarskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-PNJBU-BAŁ-1S.2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka bułgarskiego
Jednostka: Zakład Językoznawstwa Słowiańskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

Konwersatorium - 120 h

Konsultacje indywidualne - 8 h


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

Przygotowanie do zajęć - 50 h

Przygotowanie do zaliczeń / egzaminów - 42 h

Studiowanie literatury przedmiotu - 20 h


Razem: 240 h = 8 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W01, W02, W03, U02, U03: egzamin pisemny


W01, W02, W03, U01, U02, U03: egzamin ustny


W01, W02, W03, U01, U03, K02, K04: odpowiedzi ustne, prace podczas zajęć


W02, W03, U02, U03: zadania domowe

Pełny opis:

Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności komunikacyjnych studenta w zakresie języka bułgarskiego. Cykl zajęć obejmuje nabycie umiejętności rozumienia i posługiwania się językiem bułgarskim w typowych sytuacjach komunikacyjnych. Docelowym poziomem w semestrze II jest A2.

W zakresie mówienia zajęcia przewidują: rozszerzanie i utrwalanie słownictwa z różnych dziedzin; przygotowanie do efektywnego stosowania języka w autentycznych sytuacjach komunikatywnych; rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu; rozwijanie umiejętności tłumaczenia ustnego.

W zakresie czytania i słuchania: kształcenie umiejętności rozumienia tekstu (słuchanego, czytanego); ćwiczenia w czytaniu; rozwijanie umiejętności tłumaczenia ze słuchu.

W zakresie pisania: rozwijanie umiejętności formułowania tekstów pisemnych w zakresie poznawanej tematyki; rozwijanie umiejętności tłumaczenia pisemnego.

Literatura:

Буров, С. Български език за чужденци, В. Търново, 2000.

Колева-Златева, Ж.; Емилиянова, Б.; Седефчева, В. Аз говоря български. Български език за чужденци, В. Търново, 2004.

Петрова, С.; Цанкова, П.; Куртева, Е.: Томова, К.; Илиев, И. Учете български език, Първо ниво, София 2004.

Петрова, С.; Цанкова, П.; Куртева, Е.: Томова, К.; Илиев, И. Учете български език, Ниво А2, София 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 – identyfikuje główne problemy bułgarskiego systemu językowego i odnosi je do języka polskiego; (K_W07)

W02 – zna leksykę z zakresu realizowanej tematyki (K_W07)

W03 – zna podstawowe zasady gramatyczne jęz. bułgarskiego(K_W07)

Umiejętności:

U01 – porozumiewa się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych w języku bułgarskim na poziomie biegłości A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (K_U01)

U02 – potrafi rozpoznać, zastosować oraz poprawnie przetłumaczyć poznane struktury leksykalno-gramatyczne (K_U01)

U03 – potrafi zidentyfikować różne formy i style wypowiedzi oraz wskazać na ich cechy formalne (K_U01)

U04 – potrafi operować podstawowymi pojęciami właściwymi dla wiedzy o akwizycji i nauce języków (K_U07)

Kompetencje społeczne:

K01 – dba o swój rozwój oraz ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie (K_K03)

K02 – pracuje w zespole (K_K04)

K03 – uczestniczy w zróżnicowanych formach życia kulturalnego (K_K08)

K04 – wyraża własne sądy i opinie odnoszące się do treści prezentowanych w ramach kursu (K_K04)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.