Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJN-ćwiczenia kompozycyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-PNJNCK-GER-1S.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJN-ćwiczenia kompozycyjne
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

znajomość języka niemieckiego umożliwiająca zrozumienie prezentowanych treści

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 5,0

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30,0

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 10,0

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 10,0

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 5,0


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Pisanie:


a. Pisanie twórcze (efekty: E.D.5).

b. Pisanie sprawozdań, rozprawek i opracowań, opisów itp. (efekty: E.D.1, E.D.2, E.D.4, E.D.6, E.D.7).

c. Interakcja pisemna, w tym prowadzenie korespondencji (listy, poczta elektroniczna) (efekty: E.D.1, E.D.2, E.D.3, E.D.4).

d. Opisy (efekty: E.D.1, E.D.2, E.D.4, E.D.6, E.D.7).


Pełny opis:

Celem zajęć jest osiągnięcie przez studentów w zakresie języka niemieckiego biegłości językowej na poziomie C1, a w szczególności wykształcenie umiejętności receptywnych, w tym antycypacyjnych i interpretacyjnych, analizy wskazówek płynących z tekstu i kontekstu, formułowania hipotez co do intencji komunikacyjnych oraz ich weryfikacji, a także wykształcenie umiejętności produktywnych, w tym planowania i organizowania treści przekazu, formułowania treści wypowiedzi i jej artykułowanie oraz strategii kompensacyjnych, jak omówienie i parafraza w przypadku braków leksykalnych i strukturalnych i przeformułowanie wypowiedzi w przypadku napotkania trudności komunikacyjnych.

Literatura:

Kruse, Otto (2017): Kritisches Denken und Argumentieren. Studieren, aber richtig (UTB Band Nr.: 4767). Berlin, Konstanz: Huter & Roth.

Hoppmann, Herrmann & Taraman Stölzgen (2017): Schlüsselkompetenz Argumentation (UTB Band Nr.: 3428). Paderborn, Stuttgart: Schöningh.

Hürtgen, Anne (2017): Fremdsprachenunterricht: Mündliche Kommunikation trainieren. Berlin: Cornelsen.

Hielscher, Frank, Kemmann, Ansgar & Wagner, Tim (2010): Debattieren unterrichten. (UTB). Klett, Kallmeyer; Seelze.

Groß, Hermann & Hüppe, Stefan (2012): Präsentieren lernen und trainieren im Team. Köln: Bildungsverlag EINS.

Jin, Frederike & Voß, Ute (2017): Grammatik aktiv. Deutsch als Fremdsprache, A1-B1; Verstehen, Üben, Sprechen. Berlin: Cornelsen.

Jin, Frederike & Voß, Ute (2017): Grammatik aktiv. Deutsch als Fremdsprache, B2 - C1; Verstehen, Üben, Sprechen. Berlin: Cornelsen.

Efekty uczenia się:

W zakresie pisania

Student potrafi:

E.D.1 wypowiadać się w zrozumiałych i dobrze zbudowanych tekstach, dość szeroko przedstawiając swój punkt widzenia. [K_U05, K_U08]

E.D.2 pisać o złożonych zagadnieniach w liście, w rozprawce lub opracowaniu, podkreślając najistotniejsze kwestie. [K_U05, K_U08]

E.D.3 dostosować styl tekstu do potencjalnego czytelnika. [K_U05, K_U08]

E.D.4 pisać klarowne i dobrze skonstruowane teksty na złożone tematy, podkreślając istotne kwestie, rozwijając przy tym wyrażane poglądy i uzasadniając je dodatkowymi argumentami oraz właściwymi przykładami, formułując przy tym stosowne wnioski. [K_U05, K_U08]

E.D.5 w zakresie pisania twórczego podawać przejrzyste, dobrze skonstruowane i rozwinięte opisy oraz tworzyć teksty o charakterze fikcyjnym. [K_U05, K_U08]

E.D.6 w zakresie pisania sprawozdań, rozprawek i opracowań pisać klarowne, dobrze skonstruowane omówienia złożonych tematów, odpowiednio podkreślając istotne kwestie. [K_U05, K_U08]

E.D.7 rozwijać i przekonująco uzasadniać własne poglądy, przedstawiać argumenty i podawać odpowiednie przykłady. [K_U05, K_U08]

Kompetencje społeczne:

Student posiada:

E.E.1 umiejętność dostrzegania związku między kulturą własną a obcą. [K_K05, K_K06]

E.E.2 wrażliwość kulturową oraz umiejętność dokonywania właściwych wyborów strategii i ich odpowiedniego użycia w kontakcie z osobami z innych kultur. [K_K05, K_K06]

E.E.3 umiejętność pośredniczenia między kulturą własną a kulturą obcą oraz radzenia sobie z interkulturowymi nieporozumieniami i wynikającymi stąd sytuacjami konfliktowymi. [K_K05, K_K06]

E.E.4 umiejętność przezwyciężania stereotypów. [K_K05, K_K06]

Uwagi: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450 z późn. zm.), kierunkowe i przedmiotowe efekty uczenia się obejmują wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom podstawy programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego.

Realizowane efekty: A1/A2, B2.W1, B2.W2, B2.U1, B2.U2, B2.U3, B2.U4, B2.K1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marion Koppitz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Bobowski-Tosiek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)