Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polski parlamentaryzm XX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-PP20(DDE)-H-2S.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polski parlamentaryzm XX w.
Jednostka: Wydział Historii i Archeologii
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

- Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

Wykład : 30h

Konsultacje indywidualne: 5h

- Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie do zajęć: 10h

Przygotowanie do zaliczeń / egzaminów: 20h

Studiowanie literatury przedmiotu: 25h

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Test

W 01, W02, U03

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone historii polskiego parlamentaryzmu w XX w. Celem jest zapoznanie studentów z genezą nowożytnego parlamentaryzmu na ziemiach polskich, mającą swe źródła w parlamentach państw zaborczych. Omówiony zostanie rozwój polskiego życia politycznego w 20-leciu międzywojennym z uwzględnieniem przemian w strukturze życia parlamentarnego i kształtu ustrojowego. Ostatnim elementem poddanym rozważaniom będzie zakres funkcjonowania sejmu po II wojnie światowej w warunkach jednowładzy partyjnej.

Literatura:

Do wyboru:

A. Ajnenkiel, Spór o model polskiego parlamentaryzmu do 1926 r., Warszawa 1972

A. Ajnenkiel, Historia Sejmu Polskiego, t.II, cz. II., Warszawa 1989

A. Ajnenkiel, Parlamentaryzm II Rzeczpospolitej, Warszawa 1975

J. Bardach, B. Leśniodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2005

Dzieje Sejmu Polskiego, red. J. Bardach, Warszawa 1993

J. Holzer, Mozaika polityczna II Rzeczpospolitej, Warszawa 1974

M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2006

Konstytucje Polski, t. II, red. M. Kallas, Warszawa 1990

W. T. Kulesza, Koncepcje ideowo-polityczne obozu rządzącego w Polsce w latach 1926-1935, Wrocław 1985

M. Pietrzak, Rządy parlamentarne w Polsce w latach 1919-1926, Warszawa 1969

Rola posła i senatora w II RP, Lublin 1989

A. Rosner, M. Wąsowicz, Sejm polski 1493 – 1993, Warszawa 1995

Sejmy Drugiej Rzeczpospolitej, red. A. Zakrzewski, Warszawa 1990

Efekty uczenia się:

Ma pogłębioną wiedzę o polskim parlamentaryzmie XX wieku K_W01

Ma poszerzoną wiedzę o wielonarodowej, wielowyznaniowej i wielokulturowej spuściźnie narodu polskiego K_W05

Ma poszerzoną umiejętność operowania pojęciami właściwymi dla polskiego parlamentaryzmu XX wieku. K_U03

Ma uporządkowaną poszerzoną wiedzę szczegółową o dziejach Polski

K_W02

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zaporowski
Prowadzący grup: Piotr Bednarz, Mirosław Szumiło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)