Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-PPPS-H.N-2S.2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkole
Jednostka: Wydział Historii i Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 45,0

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 10,0

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 15,0

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 15,0

Punkty ECTS dla przedmiotu: 3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin W01, W02, W03, U01, U02, U03, K02,

Zadania W03, U01, U02, U03, K01, K02

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy z młodzieżą w szkołach ponadpodstawowych, zwłaszcza w obszarze działań

wychowawczych. Studenci kształtują m.in. swoje kompetencje diagnostyczne, komunikacyjne, niezbędne w pracy zawodowej nauczyciela.

Literatura:

1. Badziukiewicz, B., Sałasiński, M. (2005). Vademecum wychowawcy klasy. Warszawa:Wydawnictwo Akademickie ŻAK .

2. Biała, M. (2006). Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży. Warszawa: Fraszka Edukacyjna Sp. z o. o.

3. Brophy J. (2012): Motywowanie uczniów do nauki. PWN, Warszawa.

4. Davis R.H., Aleksander L.T., Yelon S. L. (1983). Konstruowanie systemu kształcenia. PWN, Warszawa. rozdz. Ogólne zasady uczenia

się i motywacji s. 273-290.

5. Dryden G., Vos J. (2003): Rewolucja w uczeniu się. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań

6. Elliot, J., Place, M. (2000): Dzieci i młodzież w kłopocie. poradnik nie tylko dla psychologów. Warszawa.

7. Janowski A. (2007), Pedagogika praktyczna - zarys problematyki - zdrowy rozsądek - wyniki badań. Warszawa:Fraszka Edukacyjna.

8.Janowski A. (2010). Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej. Fraszka Edukacyjna, Warszawa.

9. Jarosz E., Wysocka E. (2006), Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa:Wydawnictwo

Akademickie „Żak”.

10. Kaczmarzyk M.(2018): Szkoła neuronów. O nastolatkach, kompromisach i wychowaniu. Dobra literatura. Słupsk.

11. Kaczmarzyk M. (2018): Szkoła memów. W stronę dydaktyki ewolucyjnej. Wydawnictwo Element. Gliwice.

12.. Lamri J. (2021): Kompetencje XXI wieku. Wolters Kluwer, Warszawa.

13.. Madalińska-Michalak J. (2021): Pedeutologia. Prawno-etyczne podstawy zawodu nauczyciela. Wydawnictwo UW, Warszawa.

14. Pankowska, D. (2008). Pedagogika dla nauczycieli w praktyce. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

15. Pyżalski, J. (2012): Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Kraków.

16. Rubacha, K. (2000). Pełnienie roli nauczyciela a realizacja zadań rozwojowych w okresie wczesnej dorosłości. Toruń.

17. Rylke, H. (1999). Pokolenie zmian. Czego boją się dorośli? Warszawa.

18. Speck, O.(2005). Być nauczycielem. Trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno-kulturowych. Gdańsk.

19. Wilski M. (2011): Adaptacja uczniów do warunków szkoły. [w:] St. Kowalik (red.): Psychologia ucznia i nauczyciela. PWN, Warszawa, r.

5, ss. 134-168.

20. Wysocka, E. (red.). (2012). Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie. Zagrożenia rozwojowe i społeczne. Warszawa.

Efekty uczenia się:

W01: Zna modele współczesnej szkoły oraz alternatywne systemy pedagogiczne. Wskazuje zadania szkoły jako instytucji oświatowowychowawczej. B.2.W1.

W02: Potrafi wskazać etapy i uwarunkowania rozwoju zawodowego nauczycieli oraz specyfikę roli zawodowej. B.1.W2.

W03: Posiada wiedzę na temat specyfiki wieku adolescencji, współczesnych zagrożeń w rozwoju nastolatków i różnych form oddziaływań

profilaktycznych. B.2.W3.; B.2.W4.

U01: Posiada umiejętności w zakresie komunikowania interpersonalnego i społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji

wychowawczych. B.2.U5.; B.2.U7.

U02: Potrafi wpisać się w kontekst środowiska szkolnego i współpracować z rodzicami uczniów oraz innymi specjalistami w celach

dydaktyczno-wychowawczych, profilaktycznych. B.2.U4.

U03: Dokonuje oceny szans i zagrożeń towarzyszących edukacji i wychowaniu, rozumie i właściwie interpretuje prace badawcze w tej

dziedzinie, prezentuje własne inspiracje lub projekty rozwiązań. B.2.U5.; B.2.U6.; B.2.U7.

K01: Prawidłowo identyfikuje i profesjonalnie rozstrzyga dylematy etyczne w zawodzie nauczyciela. B.2.K2.; B.2.K3.

K02: Wykazuje empatię wobec uczniów potrzebujących wsparcia i pomocy. Jest uwrażliwiony na zagrożenia współczesności. B.2.K1.; B.

2.K2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Bochniarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)