Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PR wydawniczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-PRW-ETR.W-1S.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PR wydawniczy
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Aktualny status studenta filologii polskiej UMCS studiów drugiego stopnia.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

- Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego: 15 h

Konsultacje indywidualne - 1h

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

- realizacja projektu zaliczeniowego: 10 h

- studiowanie literatury przedmiotu i przygotowanie do zajęć: 9 h

Łączna liczna godzin: 30

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Projekt zaliczeniowy, praca w grupach projektowych - W01, W02, U01, U02; aktywność - K01, K02

Pełny opis:

Zajęcia prezentują tendencje rozwojowe współczesnego PR na tle historii działań public relations w Polsce i na świecie. Objaśniane są definicje, formy, techniki, narzędzia, metody działań PR. Obserwacji są poddawane różne przykłady działań tego typu, a zwłaszcza działania agencji wydawniczych i innych instytucji zajmujących się komunikacją na rynku wydawniczym.

Literatura:

1. Filar D., Współczesny marketing. Skuteczna komunikacja i promocja, Lubln 2013.

2. Gajdka K., Rzecznik prasowy w otoczeniu mediów: teoria i praktyka, Kraków 2012.

3. Goban-Klas T., Teoria komunikowania jako fundament Public Relations, "Marketing i Rynek" 1997, nr 4.

4. Public relations w sferze publicznej. Wizerunek i komunikacja, red. nauk. M. Tabernacka i A. Szadok-Braruń, Warszawa 2012.

5. Wiktor J.W., Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01. Student zapoznaje się z historią i współczesnymi tendencjami rozwoju PR - K_W07

W02. Posiada wiedzę w zakresie rozpoznawania i opisu metod i technik PR ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki komunikacji na rynku wydawniczym - K_W03, K_W11.

Umiejętności:

U01. Student jest wstępnie przygotowany do podjęcia działań w zakresie komunikacji marketingowej i Public Relations, rozwija umiejętność tworzenia komunikatów właściwych dla tej formy działań, zwłaszcza na rynku wydawniczym - K_U02, K_U08.

U02. Potrafi tworzyć wystąpienia publiczne na konferencjach prasowych, w czasie oficjalnych spotkań i rozmów - K_U04, K_U08, K_U15.

Kompetencje:

K01.Student potrafi pracować w grupie - K_02

K02. Ma świadomość społecznej i etycznej odpowiedzialności za slowo; postępowania w działaniach profesjonalnych zgodnie z zasadami etyki zawodowej - K_K04, K_K07.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Filar
Prowadzący grup: Dorota Filar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Filar
Prowadzący grup: Dorota Filar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Filar
Prowadzący grup: Dorota Filar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Filar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Filar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)