Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy upowszechniania i animacji sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-PUAS-KUL.KAS-1S.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy upowszechniania i animacji sztuki
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

wiedza ogólna dotycząca zjawisk i zagadnień z obszaru współczesnej kultury i sztuki

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Wykład

15,0 godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych

1,0 godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji

4,0 przygotowanie się studenta do zaliczeń

4,0 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu

Ćwiczenia

30,0 godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych

1,0 godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji

2,0 przygotowanie się studenta do zaliczeń

2,0 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład:

egzamin pisemny: K_W01, K_W02, K_W09, K_W14, K_W15, K_U01, K_U04,

udział w dyskusjach dydaktycznych (aktywność w czasie zajęć): K_W01, K_W02, K_W05, K_W15, K_U04

Ćwiczenia

krótkie prace pisemne przygotowywane w czasie zajęć (praca w grupach): K_W01, K_W02, K_W15, K_U01, K_U04, K_U05, K_U18, K_U15, K_U19, K_K01, K_K02, K_K08

prezentacja dotycząca wybranego artystycznego projektu animacyjnego (praca w grupach): K_W01, K_W02, K_W05, K_W09, K_W14, K_W15, K_U01, K_U04, K_U05, K_U18, K_U15, K_U19, K_K01, K_K02, K_K06, K_K08

udział w dyskusjach dydaktycznych (aktywność w czasie zajęć): K_W01, K_W02, K_W15, K_U01, K_U04, K_K08

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci poznają podstawowe zagadnienia w zakresie problematyki kolekcjonerstwa i mecenatu artystycznego oraz upowszechniania i popularyzacji sztuki, a także kwestie dotyczące sztuki współczesnej w kontekście koncepcji teoretycznych odnoszących się do animacyjnego podejścia do sztuki oraz roli i znaczenia działań artystycznych w sferze publicznej. Rozważania teoretyczne są tu punktem wyjścia dla analizowania różnych modeli obecności sztuki w przestrzeni publicznej. Prezentowane zagadnienia związane z rolą i znaczeniem sztuki w przestrzeni publicznej, odnoszą się w sposób szczególny do Lublina oraz działań podejmowanych w przestrzeni miejskiej.

Literatura:

Beuys J., Każdy artystą, w: Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. G. Godlewski, L. Kolankiewicz, A. Mencwel, M. Pęczak, Warszawa 2003, s. 542-547.

Kultura alternatywna w Lublinie, red. E. Krawczak, Lublin 2005.

Kolankiewicz L., Kultura czynna: prahistoria animacji kultury, w: G. Godlewski, I. Kurz, M. Wójtowski, A. Mencwel (red.), Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, Warszawa 2003, (http://www.animusproject.comeng/downloads/anim-pol.pdf).

Ostrowska J., The living theatre: od sztuki do polityki, Poznań 2005.

Skórzyńska I., Inscenizacje muzeum. Museum performances, Poznań 2016.

Skórzyńska I., Widowiska przeszłości: alternatywne polityki pamięci, Poznań 2010.

Taborska H., Współczesna sztuka publiczna i nie-miejsca Warszawy - z Europą w tle, "Kultura Współczesna : teoria, interpretacje, krytyka", 2005, nr 4, s. 14-33.

Taborska H., Współczesna sztuka publiczna: dzieła i problemy, Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W01 student/ka ma podstawową wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji dotyczących kolekcjonerstwa, mecenatu artystycznego oraz pracy upowszechnieniowej i animacyjnej w odniesieniu do sztuki, zna terminologię z zakresu pracy animacyjnej w obszarze sztuki K_W01

W02 student/ka zna podstawowe pojęcia oraz koncepcje opisujące praktyki, działania, relacje i procesy związane z upowszechnianiem sztuki oraz działaniami animacyjnymi w tym obszarze K_W02

W03 student/ka ma wiedzę dotyczącą metod analizy i interpretacji zjawisk z obszaru współczesnej sztuki publicznej K_W05

W04 ma orientację na temat życia kulturalnego w odniesieniu do Lublina i lubelskich instytucji realizujących projekty w obszarze sztuki publicznej K_W09, K_W14

W05 student/ka ma wiedzę ogólną o rozwoju europejskiej i polskiej kultury artystycznej z uwzględnieniem różnych form sztuki współczesnej oraz towarzyszących jej społecznych dyskursów i praktyk K_W15

UMIEJĘTNOŚCI

U01 student/ka umie samodzielnie wyszukiwać i selekcjonować informację, wykorzystując w tym celu różnorodne źródła, metody i narzędzia K_U01

U02 student/ka potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami w odniesieniu do problematyki związane z upowszechnianiem sztuki oraz działaniami animacyjnymi odnoszącymi się do sztuki K_U04

U03 student/ka potrafi przeprowadzać krytyczną analizę i interpretację dzieł oraz działań artystycznych z uwzględnieniem lokalnych i globalnych kontekstów społeczno-kulturowych K_U05, K_U18

U04 student/ka umie analizować informacje dotyczące działań artystycznych, wykorzystując w tym celu różnorodne źródła, metody i narzędzia, w tym źródła cyfrowe K_U15

U05 student/ka posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych i prezentacji multimedialnych dotyczących zagadnień związanych ze działalnością instytucji kultury oraz współczesną sztuką publiczną K_U19

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K01 student/ka wykazuje gotowość do uczenia się permanentnego, do zdobywania i poszerzania swojej wiedzy w obszarze sztuki współczesnej, a w szczególności społecznie zaangażowanej sztuki publicznej K_K01

K02 student/ka potrafi współdziałać w grupie przy realizacji projektów na zajęcia oraz jest w stanie we właściwy sposób określić priorytety służące przygotowaniu wystąpienia i prezentacji multimedialnej K_K02

K03 student/ka uczestniczy w życiu kulturalnym miasta bezpośrednio oraz wykorzystując dostępne media i narzędzia cyfrowe K_K06

K04 student/ka dostrzega relacje między światem człowieka i światem kultury w odniesieniu do współczesnej sztuki publicznej i poruszanych przez nią ważnych problemów społecznych K_K08

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Kubiszyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Martyna Bakun, Stefan Münch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Martyna Bakun, Stefan Münch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)