Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kino dokumentalne - materia i forma

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-PW.KDMF-KUL-1S.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kino dokumentalne - materia i forma
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Przedmioty do wyboru kulturoznawstwo I stopień 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy wiedza z dziedziny historii kina

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

- Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 2,0

- Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30,0

- Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 8,0

- Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 10,0

- Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 10,0

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

aktywność na zajęciach, prezentacja wybranego zagadnienia poświęconego tematowi kina dokumentalnego

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przybliżenie problematyki kina dokumentalnego - próby definicji zjawiska, określenia roli kina dokumentalnego komunikacji społecznej oraz ustalenia jego funkcji i statusu w kontekście kultury i sztuki.

Student zapozna się z różnymi stylami i modelami filmu dokumentalnego oraz z jego historią. Celem zajęć jest wywołanie refleksji i zachęcenie do dyskusji na temat roli kina dokumentalnego (jako tworu kulturowego) w życiu społecznym.

Literatura:

Przylipiak M, Poetyka kina dokumentalnego, Gdańsk, 2004.

Przylipiak M, Film dokumentalny jako gatunek retoryczny, „Kwartalnik

Filmowy”, nr 23, 1998.

Bernard S. C, Film dokumentalny kreatywne opowiadanie, Warszawa 2011.

Historia Kina tom 1 , Kraków 2009.

Historia Kina tom 2 , Kraków 2011.

Kędzielawska Grażyna, Przewodnik dokumentalisty. Podstawy warsztatu , Łódź,

2012.

„Kwartalnik Filmowy” (kino dokumentalne), nr 23,1998.

Nichols B. Jak możemy zdefiniować film dokumentalny?, „Kwartalnik Filmowy”,

nr 75-76, 2011.

Płażewski J., Język filmu , Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

K_W03 podstawowe pojęcia, terminy z zakresu dyscyplin komplementarnych dla kulturoznawstwa, takich jak: historia, filozofia, socjologia, antropologia kultury i historia sztuki P6U_W P6S_WG

K_W05 ma podstawową wiedzę dotyczącą fundamentalnych dylematów współczesnej kultury, funkcjonowania społeczeństwa wiedzy i społeczeństwa cyfrowego P6U_W P6S_WK

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

K_U02 zastosować poznane teorie do interpretacji zjawisk kulturowych P6U_U P6S_UW

K_U03 samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, analizować i krytycznie oceniać informacje, wykorzystując w tym celu różnorodne źródła, metody i teorie z zakresu nauk o kulturze i religii P6U_U P6S_UW

K_U05 dostrzega i samodzielnie analizuje problemy badawcze związane z analizą kultury P6U_U P6S_UW

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

K_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i praktycznego stosowania poznanych teorii z poszanowaniem dorobku innych osób P6U_K PS6_KK

K_K04 dbania o dorobek i tradycje zawodu kulturoznawcy; przyjmuje odpowiedzialność za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i świata P6U_K PS6_KR

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Grabias
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Grabias
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Grabias
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Grabias
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)