Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Regiony kulturowe i grupy etniczne USA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-RKGE-A.N-1S.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Regiony kulturowe i grupy etniczne USA
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=1255
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Konwersatorium: 30 godzin

Konsultacje indywidualne: 2 godziny


Przygotowanie zajęć: 28 godzin


Razem: 60 godzin = 2 punkty ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Test pisemny W01, W03, W04, W07, W08, W09, U01, U02

Prezentacja W01, W09, U02

Aktywność K05

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z regionami kulturowymi Stanów Zjednoczonych, ich historią, tradycjami i społeczeństwem, a także z głównymi grupami etnicznymi USA. Kurs – oparty na filmach i literaturze – uwzględnia specyfikę kulturową takich regionów jak: Nowa Anglia, Region Środkowo-Atlantycki, Południe, Zachód, Południowy Zachód, Środkowy Zachód i Pacyficzny Północny Zachód. Omawiany jest też wkład poszczególnych grup etnicznych w kulturę USA.

Literatura:

“The American context” Mauk & Oakland

“The people: settlement and immigration” Mauk & Oakland

“From Immigration to Acculturation” Luedtke

“The Country” Mauk & Oakland

“America’s Natural Landscapes” Luedtke

“Cultural Regions of America” Luedtke

“Status and Social Class” Luedtke

People Like Us: Social Class in America

The North-East

+ a text

The South

+ a text

The Midwest

+ a text

The West

+ a text

Race is the Place

African Americans, Native Americans; Mauk & Oakland Chpt.4

Jamaica Kincaid “Girl,” selected poetry, selected hip hop lyrics

Louise Erdrich “The Years of my Birth”

Sherman Alexie “Flight Patterns”

Asian Americans, Latinx; Mauk & Oakland Chpt.4

“Current Immigration” Joseph F. Healey

Gish Jen “In the American Society”

Cristina Henríquez “Everything is Far from Here”

David Mauk, John Oakland "American Civilization: An Introduction"

Efekty uczenia się:

Ogólne:

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody analizy i interpretacji tekstów i wytworów kultury krajów angielskiego obszaru językowego, właściwe dla tradycji, teorii i szkół badawczych odpowiednich dyscyplin naukowych, oraz teorie wyjaśniające zależności między nimi K_W04 P6S_WG

zna i rozumie fundamentalne problemy współczesnej cywilizacji, ze szczególnym uwzględnieniem dylematów związanych z kulturami i społeczeństwami krajów angielskiego obszaru kulturowego K_W05 P6S_WK

potrafi dokonać interpretacji różnych rodzajów tekstów i wytworów kultury materialnej w ramach podejść uwzględniających najnowsze osiągnięcia z zakresu dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku, celem określenia ich roli, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym oraz ich wykorzystania w pracy zawodowej K_U02 P6S_UW

potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań zawodowych, typowych dla kwalifikacji odpowiadających programowi studiów, oraz wykorzystywać nowoczesne technologie, w tym technologie informacyjne K_U04 P6S_UW

jest gotów docenić tradycję i dziedzictwo kulturowe krajów angielskiego obszaru językowego, wykazuje wrażliwość, tolerancję i szacunek wobec innych narodów K_K04 P6S_KK

Wiedza:

* potrafi scharakteryzować i przedstawić historię poszczególnych grup etnicznych w USA (K_W04)

*potrafi poprawnie wskazać i scharakteryzować najważniejsze regiony kulturowe w USA (K_W03)

*zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę historii i kultury w kształtowaniu duchowego i instytucjonalnego życia mniejszości etnicznych USA (K_W07)

*potrafi poprawnie wykazać różnice w dynamice rozwojowej poszczególnych grup etnicznych w USA (K_08)

*ma podstawową wiedzę o geografii, społeczeństwie i instytucjach kultury USA (K_W09)

Umiejętności:

*potrafi zdobywać wiedzę z zakresu problematyki kulturoznawczej poprzez wyszukiwanie, analizowanie, wartościowanie, i kategoryzowanie informacji z wykorzystaniem źródeł tradycyjnych i elektronicznych, w tym także przy użyciu różnych technologii informacyjnych (K_U01)

*potrafi samodzielnie rozwijać umiejętności zawodowe w postaci formułowania i analizowania w stopniu podstawowym zadań kulturoznawczych z kręgu praktycznych odniesień do Stanów Zjednoczonych (K_U02)

*umieć wypowiadać się w języku angielskim na temat wielokulturowości amerykańskiej (K_U08)

kompetencje społeczne:

*ma świadomość doniosłości wkładu Stanów Zjednoczonych w rozwój człowieka oraz przyjmuje odpowiedzialność za zachowanie dziedzictwa humanistycznego regionu, kraju, Europy, i świata (K_K05)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Durczak
Prowadzący grup: Jerzy Durczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Rutkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Antoszek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Antoszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Antoszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0