Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Retoryka praktyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-RP-ETR.W-1S.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Retoryka praktyczna
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

- Konwersatorium: 15 h

- Konsultacje indywidualne: 1 h


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

- Przygotowanie do zajęć: 15 h

- Przygotowanie do zaliczeń:19 h

- Studiowanie literatury przedmiotu: 10 h

Łączna liczba godzin: 60

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Pisemne i ustne prace zaliczeniowe; W01, U02, U03, K04.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu praktyczne zastosowanie znajdzie teoria i sztuka retoryki, czyli "bene dicendi scentia" i "ars bene dicendi", a zatem różna od manipulacji "ars persuadendi", rozumiana jako trojakie oddziaływanie na odbiorcę: kształcące, emocjonalne i estetyczne.

Literatura:

M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 2002.

M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1998.

H. Lausberg, Retoryka literacka, przeł. A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002.

M. Rusinek, A. Załazińska, Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwe słuchać i przekonująco mówić, Kraków 2005.

J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 1990.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 - Student posiada wiedzę z zakresu retoryki, wymaganą przy przygotowywaniu różnogatunkowych tekstów do druku i ich rozpowszechnianiu w formie tradycyjnej (papierowej) i elektronicznej; K_W09

Umiejętności:

U02 - Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami z zakresu literaturoznawstwa oraz językoznawstwa, które integruje retoryka, w typowych sytuacjach profesjonalnych; K_U05

U03 - Potrafi ocenić poprawność językową wypowiedzi, wskazywać błędy językowe, stosować strategie etykiety językowej; analizować język wypowiedzi publicznych pod kątem stosowanych w nim środków językowych, służących manipulacji, perswazji, kreowania własnego wizerunku i wizerunków innych osób; K_U08

Kompetencje:

K04 - Ma świadomość społecznej i etycznej odpowiedzialności za słowo; postępowania w działaniach profesjonalnych zgodnie z zasadami etyki (wydawniczej); K_K05

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Ryszkiewicz
Prowadzący grup: Mirosław Ryszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Ryszkiewicz
Prowadzący grup: Mirosław Ryszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Ryszkiewicz
Prowadzący grup: Mirosław Ryszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mirosław Ryszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mirosław Ryszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0