Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-SL-KUL-1S.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie czterech wcześniejszych semestrów

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

seminarium: 50 h

Konsultacje indywidualne: 4 h

- Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie do zajęć: 1 h

Przygotowanie do zaliczeń / egzaminów: 8 h

Studiowanie literatury przedmiotu: 4 h


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Prezentacja / esej/ referat/ projekt

aktywność


Pełny opis:

Omówienie wybranych przez studentów tematów, a także struktury poszczególnych prac licencjackich. Ustalenie techniki pisania pracy naukowej oraz wybranej metodologii. Analiza wyników badań dotyczących pracy licencjackiej. Pomoc w opracowaniu wybranych tematów.

Literatura:

Kaszyńska A., Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową lub magisterską. Gliwice 2007.

Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa 2000.

Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Poznań 2005.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Warszawa 2012.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich. Krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej, Warszawa 2008.

Literatura rozszerzająca wiedzę w zakresie poszczególnych tematów zostanie podana na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W01- zna podstawowe pojęcia, terminy z zakresu dyscyplin komplementarnych dla kulturoznawstwa, takich jak: filozofia, socjologia, antropologia K_W02

K_W02 – ma wiedzę dotyczącą głównych metod analizy i interpretacji zjawisk kulturowych w zależności od wybranych szkół badawczych z zakresu kulturoznawstwa K_W05

Umiejętności:

K_U01 – umie samodzielnie wyszukiwać i selekcjonować informację, wykorzystując w tym celu różnorodne źródła, metody i narzędzia K_U01

K_U02 - samodzielnie formułuje i analizuje problemy badawcze dotyczące dyscypliny kulturoznawstwa K_U02

K_U03 - ma umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania własnych umiejętności badawczych kierując się wskazówkami opiekuna naukowego K_U03

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Żuk
Prowadzący grup: Ewa Rybałt, Grzegorz Żuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jan Adamowski, Magdalena Grabias, Marta Wójcicka, Grzegorz Żuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Grabias, Katarzyna Smyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Grabias, Ewa Letkiewicz, Grzegorz Żuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Grabias, Teresa Klimowicz, Agata Kusto
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)