Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-SM-INFO-2S.2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Informacji Naukowej i Bibliote.
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu studiowanej dyscypliny, zwłaszcza informatologii.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

2,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji

30,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych

60,0 Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych

88,0 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

◾obecność na zajęciach

◾ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

◾praca dyplomowa


Warunki zaliczenia:

Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach.



Literatura:

1. Orczyk J.: Zarys problematyki pracy umysłowej. Warszawa 1983.

2. Pieter J.: Kryteria ocen i recenzje prac naukowych. Warszawa 1978.

3. Rudniański J.: Uczelnia i Ty: technologia pracy umysłowej. Warszawa 1987.

4. Tinker A.: Podstawy efektywnego czytania. Warszawa 1980.

5. Apanowicz Jerzy, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, CDI Difin, Warszawa 2005.

6. Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.

7. Frankfort-Nachmias Ch.,Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2001.

8. Grobler Adam, Metodologia nauk, Wyd. Znak, Kraków 2008.

9. Silverman David, Prowadzenie badań jakościowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.

10. K. Kaszuba, B. Sienko, Zasady pisania prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich, Rzeszów 2003.

11. K. Wójcik, Piszę pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 2005.

Opracowania indywidualnie dobrane w zależności od wybranego tematu pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się:

Ma wiedzę obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu informatologii

Zna i rozumie specyficzne cechy kształtowania się zasobu terminologicznego z zakresu informatologii oraz dziedzin pokrewnych.

Zna nurty badawcze i orientacje teoretyczno-metodologiczne w zakresie informatologii.

Zna i rozumie zagadnienia etyki zawodowej pracownika informacji, problemy etyczne w aspekcie zastosowań technologii informacyjnych i netykiety.

Rozumie istotę pracy badawczej, zna zasady operowania warsztatem naukowym, prowadzenia i przygotowywania pracy naukowej.

Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik informacyjnych ze specjalistami w zakresie informatologii i dyscyplin pokrewnych.

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować zasoby informacyjne z różnych źródeł.

Umie pracować w zespole, samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę, podejmować autonomiczne działania ukierunkowane na rozwijanie własnych zdolności i kariery zawodowej.

Posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników badań, pozwalające na rozwiązywanie problemów w obrębie informatologii oraz przygotowanie pracy dyplomowej.

Umie tworzyć prace pisemne, operować warsztatem naukowym, przeprowadzać kwerendy z wykorzystaniem źródeł tradycyjnych i cyfrowych.

Potrafi wykorzystywać nowoczesne technologie i Internet w świadczeniu usług informacyjnych i prowadzeniu badań naukowych oraz analizie i opisie badań.

Ma świadomość interdyscyplinarnego charakteru studiowanej dziedziny oraz jej komplementarności wobec innych dyscyplin i dziedzin wiedzy.

Uznaje miejsce informatologii w systemie nauk humanistycznych i społecznych oraz wagi przedmiotu dla kultury oraz społeczeństwa informacji i wiedzy.

Ma świadomość roli i znaczenia zasobów, technologii i narzędzi informacyjnych w rozwoju kulturowym, cywilizacyjnym, społecznym i jednostkowym w wymiarze globalnym, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Jest otwarty wobec nowoczesnych technologii w upowszechnianiu informacji i wiedzy .

Ma świadomość rosnącego wpływu podejmowanych decyzji i posiadanych kompetencji na osiągnięcie określonej pozycji w społeczeństwie oraz konieczności kształcenia się przez całe życie i doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych w zależności od oczekiwań rynku pracy.

Przestrzega zasad etyki i rzetelności naukowej w prowadzeniu badań i prezentowaniu ich wyników, kieruje się normami etycznymi w działalności badawczej pracownika informacji.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.