Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie Językoznawstwo/Glottodydaktyka/Translacja MK5

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-SM-JGT-A.N-2S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie Językoznawstwo/Glottodydaktyka/Translacja MK5
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

- Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

Seminarium: 45h

Konsultacje indywidualne: 2h

- Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Ogólne przygotowanie do zajęć: 15h

Przygotowanie do zajęć w kontekście pracy dyplomowej: 30h

Studiowanie literatury przedmiotu: 33h

Razem: 125h = 5 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Bieżąca ocena postępów Studentów odbywa się w oparciu o:

a) obecność na zajęciach

b) czynny udział w zajęciach (dyskusja wybranych fragmentów prac własnych i innych członków seminarium)

c) formalną i merytoryczną prezentację i dyskusję kolejnych fragmentów pracy dyplomowej

d) prezentację i dyskusję lektur pozostających w związku z tematem pracy dyplomowej.


Na podstawie pozytywnej oceny bieżącej postępów Studenta jego/jej semestralna ocena końcowa zależy od

e) stanu zaawansowania i jakości treści pracy dyplomowej.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The seminar facilitates research into selected cultural aspects of translation, mainly in terms of practical consequences and effects. The material basis for the students’ own investigation can be anything from independent expressions, such as idioms, slogans and jokes, to coherent wholes, such as poems and novels.

As to the theory behind, traditionally, translation is attempted in terms of a language-to-language process, with either formal or functional considerations coming to the fore. Thus, the Polish title Duma i uprzedzenie for the original Pride and Prejudice may be praised for its functional import (that is, it renders well the sense of the original) but frowned upon for its formal imperfection (that is, it kills the original /pr/ alliteration of pride and prejudice). And,

conversely, Rozważna i romantyczna may be found much of a formal match to the original Sense and sensibility (because it does reflect the alliteration effect) but may as well be said to miss the point of the original (because, say, romantyczna does not correspond tightly to sensibility, nor rozważna anticipates sense). In culturally-oriented approach to translation, all such considerations can only be secondary, with translation being a culture-to-culture process, not

a word-for-word or sense for-sense ones.

The seminar participants are invited to continue their BA general research interests with regard to either the problem area or the source of language data.

Literatura: (tylko po angielsku)

The sources to be either quoted or referred to in the theses will be searched for by the students themselves proportionately to their research needs. The list will include any of the translation theory classics, such as the works by Nida, Jakobson, Catford, Newmark, Hejwowski, Venuti and others.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Knowledge:

W01 - The Student has extended knowledge and profound understanding of the relevant aspects of translation studies for his/her own MA research purposes, including the methodological options, formal conventions and terminological apparatus - K_W01, K_W02, K_W03, K_W04

W02 - The student is familiar with specific issues and problem areas of translation theory and practice and understands that any professionally-designed translation task operates at the juncture of language and culture and, thus, needs to include such extra-linguistic considerations as the receipient's expectations and preferences as well as institutional constraints of the translation business - K_W05, K_W06, K_W07

Skills:

U01 - The student is able to identify, describe, and examine relevant research problems in relation to translation theory and practice, including appropriate methods, tools, and sources of translation research - K_U01, K_U02, K_U03, K_U04

U02 - The student can communicate his research findings on a specific translation-related topic in a formally-coherent thesis format - K_U07, K_U08, K_U09

Social Competence:

K01 - The student is aware of various kinds of gains and loses in the translation process and, thus, understands and respects their underlying cultural grounding that he/she does not attribute to any sense of language-determined superiority or prejudice

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Łozowski, Jolanta Szpyra-Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Bryła-Cruz, Ewelina Prażmo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Łozowski, Konrad Żyśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Głaz, Hubert Kowalewski, Małgorzata Krzemińska-Adamek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)