Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium: Literatura amerykańska // Kultura amerykańska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-SMMK13-A.N-1S.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium: Literatura amerykańska // Kultura amerykańska
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: zajęcia - 45 godzin

Samodzielna praca studenta: przygotowanie do zajęć - 15 godzin

Przygotowanie pracy licencjackiej - 60 godzin


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Aktywność na zajęciach - K-K05, K-U09

Referat/eseje - K-U01, K-U08, K-W02, K-W03, K-W05

Prezentacje - K-U01, K-U08, K-W02, K-W03, K-W05


Pełny opis:

Celem seminarium jest zaznajomienie studentów z wybranym aspektem literatury i/lub kultury amerykańskiej oraz przygotowanie ich do napisania pracy licencjackiej.

Literatura:

Literatura przedmiotu uzależniona jest od tematyki seminarium w danym cyklu rocznym.

Efekty uczenia się:

K-U01 potrafi zdobywać wiedzę z zakresu problematyki językoznawczej, literaturoznawczej i kulturoznawczej poprzez wyszukiwanie, analizowanie, wartościowanie, i kategoryzowanie informacji z wykorzystaniem źródeł tradycyjnych i elektronicznych, w tym także przy użyciu różnych technologii informacyjnych

K-U08 potrafi opracować i zaprezentować wyniki swoich badań w języku angielskim w stopniu określonym dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K-U09 czyta, rozumie, interpretuje, i tłumaczy anglojęzyczne teksty i dane z zakresu podstawowych zjawisk językowych, literackich, historycznych i kulturowych

K-W02 rozumie specyfikę przedmiotową i metodologiczną problematyki językoznawstwa, literaturoznawstwa, i kulturoznawstwa w odniesieniu do anglojęzycznego obszaru kulturowego

K-W03 zna podstawową anglojęzyczną terminologię stosowaną do analizy i opisu zjawisk językowych, literackich, historycznych i kulturowych właściwych dla anglojęzycznego obszaru kulturowego oraz związaną ze sferą działalności zawodowej

K-W05 ma podstawową orientację we współczesnym życiu intelektualnym anglojęzycznego obszaru kulturowego, i jest świadomy dynamicznego charakteru tej wiedzy, tj. zna główne kierunki rozwoju i najważniejsze nowe osiągnięcia w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, i kulturoznawstwa w odniesieniu do anglojęzycznego obszaru kulturowego

K-K05 ma świadomość doniosłości wkładu anglojęzycznego obszaru kulturowego w rozwój człowieka oraz przyjmuje odpowiedzialność za zachowanie dziedzictwa humanistycznego regionu, kraju, Europy, i świata

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Antoszek, Edyta Frelik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Bendrat, Izabella Kimak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0