Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warianty języka - przedmiot opcyjny językoznawczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-WJO-ETR-1S.2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warianty języka - przedmiot opcyjny językoznawczy
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

- Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

Konwersatorium: 15 h

Konsultacje indywidualne: 1 h

- Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie do zajęć: 14 h

Przygotowanie do zaliczeń / egzaminów: 15 h

Studiowanie literatury przedmiotu: 15 h

Łącznie: 60 h

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Konwersatorium:

W01-02, U01-05, K01-02 – prace zaliczeniowe, prezentacje, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność).


Pełny opis:

Przedmiot wprowadza studenta w problematykę związaną z zagadnieniami wewnętrznego zróżnicowania współczesnej polszczyzny na odmiany i style.

Literatura:

1. Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1993 (i kolejne wznowienia) oraz przedruki tekstów wybranych do antologii, pt. Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, cz. 2.: Warianty języka, pod red. J.Bartmińskiego i J.Szadury, Lublin 2004.

2. Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, cz. 2.: Warianty języka, pod red. J.Bartmińskiego i J. Szadury, Lublin 2004.

Nadto:

1. Dubisz St., Gajda St. (red.), Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, Warszawa 2001.

2. Furdal A., 1973, Klasyfikacja odmian współczesnego języka polskiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wyd. PAN.

3. Ong J.W., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, Lublin 1992.

4. Pisarek W. (red.), Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie stuleci, Kraków 1999.

5. Zdunkiewicz-Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 – Student w zaawansowanym stopniu zna i rozumie problemy wewnętrznego zróżnicowania współczesnej polszczyzny na odmiany i style; rozpoznaje, nazywa, opisuje i tłumaczy fakty językowe związane z tym zróżnicowaniem - K_W01, K_W02.

W02 – Student ma wiedzę na temat terytorialnego, stylowego i środowiskowego zróżnicowania współczesnej polszczyzny; zna najnowsze tendencje rozwojowe i potrafi je zinterpretować i opisać - K_W01, K_W02, K_W10.

Umiejętności:

U01 – Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami dotyczącymi zróżnicowania współczesnej polszczyzny - K_U05.

U02 – Student potrafi wykorzystać wiedzę językoznawczą z zakresu studiowanego przedmiotu i dokonać analizy gramatycznej, leksykalnej, pragmatycznej oraz stylistycznej wypowiedzi - K_U07.

U03 – Student potrafi poprawnie dobierać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązywanie problemów związanych z analizą tekstów należących do różnych wariantów współczesnej polszczyzny - K_U05.

U04 - Student potrafi dokonywać poprawnej analizy tekstów reprezentujących różne odmiany i style współczesnej polszczyzny - K_U06.

U05 - Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, korzystać z różnorodnych technik zdobywania informacji o zróżnicowaniu współczesnej polszczyzny - K_U02.

Kompetencje społeczne:

K01 – Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności dotyczących zróżnicowania języka i jest gotów do uczenia się i doskonalenia kompetencji; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz kulturalnego - K_K01.

K02 - Student jest gotów być świadomym użytkownikiem współczesnej polszczyzny, który pielęgnuje wiedzę o regionalnym i narodowym dziedzictwie kulturowym w kontekście europejskim - K_K04, K_K05.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Łaszkiewicz
Prowadzący grup: Monika Łaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szadura
Prowadzący grup: Joanna Szadura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)