Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesna literatura amerykańska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-WLA-A.N-1S.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesna literatura amerykańska
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Konwersatorium: 30 godz.

Konsultacje indywidualne: 2 godz.

Przygotowanie do zajęć: 28 godz.

Studiowanie literatury przedmiotu: 30 godz


Razem: 90 godz. = 3 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Prace pisemne: W03, W04, W07, W09, U01, U02, U03

Test końcowy: W03, W04, W07, W09

Aktywny udział w zajęciach: U01, U02, U03, K05


Pełny opis:

Kurs wprowadzający do historii literatury amerykańskiej po roku 1945. W oparciu o wykłady, dyskusje i prezentacje, uczestnicy i uczestniczki kursu poznają najważniejsze zjawiska w poezji i prozie amerykańskiej ostatnich 60 lat. Przy omawianiu każdego zjawiska szczególny nacisk zostanie położony na jego miejsce w tradycji literackiej. Wydarzenia literackie omawiane są w kontekście politycznych, społecznych i kulturowych transformacji powojennej Ameryki.

Literatura:

Historia literatury amerykańskiej XX wieku, red. Agnieszka Salska, tomy I i II, Universitas, 2003.

A New Literary History of America, edited by Greil Marcus and Werner Sollors, Harvard University Press, 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

*objaśnić znaczenie tekstu literackiego we współczesnym kontekście historyczno-kulturowym (K_W04)

*poprawnie wskazać główne tendencje rozwojowe i zidentyfikować najważniejsze środki artystycznego wyrazu w tekstach literackich ostatnich 60 lat (K_W03)

*zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę literatury w kształtowaniu kultury i społeczeństwa USA (K_W07)

*ma podstawową wiedzę o amerykańskich pisarzach, poetach i trendach literackich ostatniego półwiecza (K_W09)

Umiejętności:

*potrafi zdobywać wiedzę z zakresu problematyki literaturoznawczej poprzez wyszukiwanie, analizowanie, wartościowanie, i kategoryzowanie informacji z wykorzystaniem źródeł tradycyjnych i elektronicznych, w tym także przy użyciu różnych technologii informacyjnych (K_U01)

*potrafi samodzielnie rozwijać umiejętności zawodowe w postaci formułowania i analizowania w stopniu podstawowym zadań kulturoznawczych z kręgu praktycznych odniesień do Stanów Zjednoczonych (K_U02)

*potrafi w pracy zawodowej samodzielnie realizować typowe zadania wymagające opisu i analizy w stopniu podstawowym zagadnień literaturoznawczych w odniesieniu do USA (K_U03)

kompetencje społeczne:

*ma świadomość doniosłości wkładu Stanów Zjednoczonych w rozwój człowieka oraz przyjmuje odpowiedzialność za zachowanie dziedzictwa humanistycznego regionu, kraju, Europy, i świata (K_K05)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Durczak
Prowadzący grup: Jerzy Durczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabella Kimak
Prowadzący grup: Izabella Kimak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabella Kimak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Rutkowska
Prowadzący grup: Robert Westerfelhaus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabella Kimak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabella Kimak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)