Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-WMON-H-2S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Wydział Historii i Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

1. w pogłębionym stopniu uporządkowane i podbudowane teoretycznie fakty, zjawiska dziejowe i procesy historyczne w poszczególnych epokach K_W01

2. w pogłębionym stopniu uporządkowane i podbudowane teoretycznie pojęcia i literaturę przedmiotu z zakresu studiowanej specjalności K_W02

3. w pogłębionym stopniu teorie i metody wyjaśniające specyfikę i zależności złożonych procesów historycznych niezbędne przy pisaniu prac naukowych K_W03

4. zaawansowane metody analizy i interpretacji procesów dziejowych, a także teorii i szkół badawczych właściwych dla historii K_W06

Umiejętności: absolwent potrafi

1. formułować i analizować problemy związane z badaniami historycznymi, wymagające integracji wiedzy z zakresu różnych dyscyplin humanistycznych K_U01

2. samodzielnie dobrać i zanalizować zróżnicowane źródła historyczne odpowiednie do danej sytuacji problemowej różnych epok historycznych K_U02

3. wykorzystywać zdobytą wiedzę do formułowania hipotez i poszukiwania rozwiązań problemów w badaniach historycznych oraz prezentacji ich wyników K_U03

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

1. krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu historii oraz innych dyscyplin humanistycznych K_K01

2. uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych K_K02

3. zasięgania w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu opinii ekspertów specjalizujących się w poszczególnych epokach historycznych K_K03

4. odpowiedzialnej dbałości o podtrzymywanie etosu zawodu oraz działania na rzecz przestrzegania zasad etycznych związanych z wykonywaniem zawodu historyka K_K06

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Wierzbicki
Prowadzący grup: Mariusz Mazur, Dariusz Słapek, Michał Tomaszek, Leszek Wierzbicki, Marek Woźniak, Zbigniew Zaporowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Kupisz, Mariusz Mazur, Dariusz Słapek, Michał Tomaszek, Marek Woźniak, Zbigniew Zaporowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Kupisz, Mariusz Mazur, Dariusz Słapek, Michał Tomaszek, Marek Woźniak, Zbigniew Zaporowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Kupisz, Mariusz Mazur, Dariusz Słapek, Michał Tomaszek, Marek Woźniak, Janusz Wrona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)