Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne realia bałkańskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-WRB-BAŁ-1S.2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne realia bałkańskie
Jednostka: Zakład Językoznawstwa Słowiańskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 15

Konwersatorium 15

Konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego

32

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do konwersatorium 10

Studiowanie literatury 10

Przygotowanie się do kolokwium 8

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 28

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe 1

Łączna liczba godzin 60 (2 ECTS)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Kolokwium - W01, W02, W03, W04

Referat, prezentacja, projekt - W02, W03, U05, U06, U07

Aktywność - K08, K09, K10

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie i omówienie podstawowych zjawisk stanowiących współczesne realia Półwyspu Bałkańskiego. Tematyka zajęć dotyczy geografii, ustroju politycznego, symbolów i gospodarki państw bałkańskich, zabytków kultury, kultury kulinarnej, świętowania i zachowań codziennych mieszkańców regionu bałkańskiego. Kurs obejmuje wykłady i ćwiczenia.

Literatura:

www.bulgaricus.com

Bałkany. Bośnia i Hercegowina, Serbia, Kosowo, Macedonia, Albania.Wydawnictwo Bezdroża, 2011.

Bułgaria. Pejzaż słońcem pisany. Wydawnictwo Bezdroża, 2011.

Rumunia. Mozaika w żywych kolorach ... oraz Mołdowa. Wydawnictwo Bezdroża, 2011.

R. Bońkowski, Słowianie środkowopołudniowi na przełomie XX i XXI wieku. Język–Religia–Naród–Państwo, Agencja Artystyczna PARA /

Uniwersytet Śląski, Katowice 2010, ss. 351.

I. Genew-Puchalewa, Bałkańskie Zapiski Kuchenne. Książka 1. Kuchnia jarska Bułgarów w przepisach i komentarzach, Atropos, 2009.

I. Genew-Puchalewa, Bałkańskie Zapiski Kuchenne. Książka 2. Kuchnia Grecji Północnej w recepturach i opowieściach, Atropos, 2009.

Filmy DVD

Podróże kulinarne Roberta Maklowicza, TVP, odc. 18, 20, 21, 44, 70-73, 186-190, Warnes Bros. Entertaiment, 2006.

Kreta. Miejsce narodzin Zeusa, wyd. De Agostini, Kolekcja Dookoła Świata.

Efekty uczenia się:

W01 wymienić i scharakteryzować główne zagadnienia kulturoznawstwa bałkańskiego K_W03

W02 charakteryzować i interpretować realia społeczno-polityczne współczesnych Bałkanów K_W11

W03 analizować i interpretować różne wytwory kultury, właściwe dla tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie kulturoznawstwa K_W16

W04 interpretować wiedzę w zakresu bałkanistyki (na temat etnicznej i kulturowej różnorodności krajów bałkańskich; języka, literatury i kultury krajów bałkańskich; współczesnych realiów geograficznych, politycznych i kulturowych Bałkanów; zidentyfikować powiązania bałkanoznawstwa z innymi dyscyplinami humanistycznymi) K_W17

U05 potrafi operować podstawowymi pojęciami w języku bułgarskim właściwymi dla dziedzin kulturoznawstwa K_U04

U06 kompetentnie interpretować aktualne wydarzenia w krajach bałkańskich K_U09

U07 rozumieć, analizować i interpretować podstawowe zagadnienia oraz integrować je z różnych źródeł z zakresu wybranej specjalizacji w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym K_U13

K08 troszczyć się i zabiegać o zachowanie dziedzictwa kulturowego właściwego dla studiowanego kierunku oraz Europy K_K01

K09 wykazywać wrażliwość, tolerancję i szacunek wobec innych narodów w celu unikania stereotypów i uprzedzeń K_K03

K10 prawidłowo identyfikować i interpretować problemy dyskusyjne z zakresu wybranej specjalizacji K_K06

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.