Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie w placówkach informacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-ZPI-INFO-2S.2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie w placówkach informacyjnych
Jednostka: Zakład Informatologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

• Godziny kontaktowe realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

- w formie zajęć dydaktycznych - wykład - 30 h

- w formie konsultacji indywidualnych - 2 h

• Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

- przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze) - 28

- przygotowanie się studenta do zaliczeń (łączna liczba godzin w semestrze) - 45

- studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze) - 45 h

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W01, W02, -egzamin


U01, U02, U03 -egzamin


K01 - aktywność

Pełny opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie w problematykę zarządzania w placówkach informacyjnych, poznanie metod i strategii zarządzania

Literatura:

1. Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bibliotekach. Red. M. Nowak, P. Pioterek, J. Przybysz. Poznań 2004.

2.. Wojciechowska M., Zarządzanie zmianami w bibliotece. Warszawa 2006.

3. Sokołowska S. : Organizacja i zarządzanie: ujęcie teoretyczne. Wyd. 2 poszerz. Opole 2004

4. Łobos K, Puciato, D., Dekalog współczesnego zarządzania. Najnowsze nurty, koncepcje, metody, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01- Zna zasady zarządzania i strategie marketingowe wykorzystywane w praktyce działalności informacyjnej/ K_W02

Umiejętności:

U01- Umie pracować w zespole, kierować i koordynować pracę zespołu, samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę, podejmować autonomiczne działania ukierunkowane na rozwijanie własnych zdolności i kariery zawodowej/K_U03

U02- Potrafi stosować zasady i metody zarządzania w działalności informacyjnej i bibliotecznej oraz formułować strategie marketingowe/ K_U05

U03 - Potrafi dobrać metodę zarządzania do specyfiki placówki informacyjnej/K_U05

Kompetencje:

K01 - Ma świadomość rosnącego wpływu podejmowanych decyzji i posiadanych kompetencji na osiągnięcie określonej pozycji w społeczeństwie oraz konieczności kształcenia się przez całe życie i doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych w zależności od oczekiwań rynku pracy/K_K05

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.