Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fonologia i fonetyka artykulacyjna w logopedii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L-FiFAwL-L-1S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fonologia i fonetyka artykulacyjna w logopedii
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.umcs.lublin.pl/logopedia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

60; w tym: Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np.konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 0,0


Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć


dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 15,0


Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 15,0


Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 25,0


Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w


semestrze): 5,0

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

egzamin pisemny (W01,W02,W03,U04,U05,U06,K08)

Pełny opis:

Wykład i konwersatorium mają na celu dostarczenie studentowi wiedzy na temat fonologii i fonetyki języka polskiego w następującym zakresie:

1. Przedmiot i zadania fonetyki i fonologii

2. Pojęcie fonemu i głoski

3. Budowa i funkcjonowanie narządów mowy

4. Artykulacyjna klasyfikacja głosek języka polskiego

5. Procesy w ciągu fonicznym

6. Reguły ortofoniczne polszczyzny

7. Czynniki prozodyczne mowy

8. Opis fonologiczny języka polskiego

9. Kategorie fonologiczne; ich klasyfikacja, realizacja i zaburzenia

10. Wymowa dialektalna w polszczyźnie

Zagadnienia realizowane w ramach modułu też obejmują treści nauczania zawarte w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla przedmiotu j. polski oraz w zakresie opieki logopedycznej, co dotyczy głównie kształcenia językowego i tworzenia wypowiedzi.

Literatura:

1. Ostaszewska D., Sambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka

polskiego, Warszawa 2000

2. Sołtys-Chmielowicz A., 2016, Zaburzenia artykulacji, Kraków, Impuls

3. Szpyra-Kozłowska J., 2002, Wprowadzenie do współczesnej fonologii, Lublin, Wydawnictwo UMCS

4. Trubiecki N. S.,Podstawy fonologii, Warszawa 1970

5. Wierzchowska B., Fonetyka i fonologia języka polskiego, Ossolineum 1980

6. Podstawa Programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla przedmiotu j. polski, https://podstawaprogramowa.pl/

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01: student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu badań fonologii i fonetyki artykulacyjnej (K_W01).

W02: student rozpoznaje typy procesów fonologicznych i fonetycznych w wypowiedziach (K_W01).

W03: student rozumie potrzebę zastosowania wiedzy z zakresu fonologii i fonetyki do opisu zjawisk fonicznych w okresie kształtowania się mowy oraz ukształtowania realizacji normatywnych (K_W03).

Umiejętności:

U04: student potrafi operować terminologią językoznawczą, omawia i stosuje zasady transkrypcji fonetycznej tekstu (K_U01).

U05: student umie wykorzystać wiedzę o artykulacji w rozpoznawaniu głosek i interpretacji zjawisk koartykulacji (K_U01, K_U02).

U06: student potrafi interpretować zjawiska foniczne mowy w kategoriach fonologicznych (K_U02).

Kompetencje:

K07: student jest przygotowany do dbania o stosowanie reguł ortofonicznych polszczyzny w mowie własnej i uwrażliwiania otoczenie na ich stosowanie (K_K01, K_K04).

K08: student jest gotów na wykorzystanie wiedzy fonologicznej i fonetycznej w diagnozie i terapii logopedycznej (K_U04).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Maj, Tomasz Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)