Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logopedyczna diagnoza i usprawnianie emisji głosu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L-LDiUEG-L-1S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logopedyczna diagnoza i usprawnianie emisji głosu
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:


Konwersatorium: 30 h


- Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)


Przygotowanie do zajęć: 10 h


Przygotowanie do zaliczeń: 12 h


Studiowanie literatury przedmiotu: 8 h


Razem: 60 h = 2 ECTS


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

kolokwium - W01, W02,

sprawdzian umiejętności praktycznych - U04, U06.,

aktywność na zajęciach, wykonywanie powierzonych zadań - U03, U04, U06,

dyskusja - U05, K07, K08


Pełny opis:

Przedmiot ukierunkowany jest na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z emisją głosu, pozwalających na komfortowe posługiwanie się głosem w różnego typu sytuacjach, w tym zawodowych. Celem przedmiotu jest również wyposażenie studenta w kompetencje z zakresu diagnozy sprawności emisyjnych innych osób oraz projektowania i wykonywania działań usprawniających i tych, które dotyczą profilaktyki czynnościowych zaburzeń głosu.

Zajęcia mają formę warsztatową. Szczególny nacisk położony jest na systematyczną pracę studenta, będącą warunkiem osiągnięcia założonych przedmiotowych efektów uczenia się.

Literatura:

A. Szkiełkowska, E. Kazanecka, Emisja głosu. Wskazówki metodyczne, Warszawa 2011.

B. Tarasiewicz, Mówię i śpiewam świadomie, Kraków 2003.

Efekty uczenia się:

W01 student opisuje budowę narządu głosu i jego funkcjonowanie, charakteryzuje proces powstawania głosu, cechy prawidłowego oddechu mownego, prawidłowej fonacji i rezonansu; K_W01

W02 student tłumaczy wpływ nieprawidłowej emisji głosu na powstawanie jego zaburzeń, objaśnia zasady diagnozy czynności emisyjnych i higieny głosu; K_W04

U03 różnicuje poprawne procesy emisyjne od niepoprawnych w wypowiedziach własnych i innych osób, potrafi dokonać diagnozy i korekty sprawności emisyjnych; K_U04

U04 stosuje prawidłowe nawyki oddechowe,

fonacyjne i rezonacyjne w mowie; K_U01

U05 oddziela kompetencje logopedy od kompetencji innych specjalistów zaangażowanych w proces diagnozy i terapii głosu; K_U11

U06 wykazuje dbałość o higienę głosu i estetykę mówienia w mowie własnej i innych osób; K_U07

K07 student ma świadomość konsekwencji zaburzeń głosu powstałych na skutek jego nieprawidłowej emisji w komunikacji językowej i funkcjonowaniu zawodowym; K_K08

K08 jest otwarty na współpracę z innymi specjalistami, respektując zasady etyki zawodowej; K_K01, K_K07.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Wysocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)