Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lingwistyczne podstawy diagnozy logopedycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L-LPDL-L-1S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lingwistyczne podstawy diagnozy logopedycznej
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Przedmiot obligatoryjny

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Udział w wykładach 15 godz.

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 godz.

Udział w konsultacjach 5 godz.

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 15 godz.

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 15 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Udział w wykładach oraz w zajęciach konwersatoryjnych, na których studenci dowiadują się na temat podstaw do oceny rozwoju i zaburzeń mowy na poziomie morfologicznym i składniowym. Kolokwium pisemne na zaliczenie konwersatorium oraz egzamin po zakończeniu kursu.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w systemowe myślenie o języku ze świadomością podziału na podsystemy. Wyjaśnienie jak dochodzi do zaburzeń językowych na różnych podsystemach języka.

2. Morfologia, co to jest morfem?, podział morfemów i analiza morfologiczna. Rozwój kompetencji morfologicznej i jej zaburzenia.

3. Procesy słowotwórcze w języku polskim: kompozycje, derywacje, skrótowce. Procesy słowotwórcze u osób z nierozwiniętą kompetencją - głuchota, autyzm, oligofazja.

4. Analiza poszczególnych procesów słowotwórczych w normie i zaburzeniach.

5. Typy derywacji. Przeprowadzanie analizy słowotwórczej z określeniem typu procesu derywacji w normie i zaburzeniach.

6. Funkcje formantów i kategorie słowotwórcze.

7. Analiza słowotwórcza z określaniem funkcji formantów i kategorii słowotwórczych.

8. Frazeologia - definicje i podział związków frazeologicznych. Trudność rozumienia związków frazeologicznych w różnych zaburzeniach mowy.

9. Określanie typów, genezy i znaczeń związków frazeologicznych.

10. Kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Grabias, O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Lublin 1981.

2. R. Grzegorczykowa, Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe, Warszawa 1979.

3. E. Łuczyński, Wiedza o języku polskim dla logopedów, Gdańsk 2015

4. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (red.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, Lublin 2015.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

W01 - student zna strukturalistyczną myśl językoznawczą oraz podsystemy języka:

W02 - student wie czym jest morfologia i analiza morfologiczna

W03 - student zna procesy słowotwórcze i procesy derywacji

W04 - student wie czym jest frazeologia i zna typy związków frazeologicznych

UMIEJĘTNOŚCI:

U05 - student dokonuje analizy morfologicznej

U06 - student dokonuje analizy słowotwórczej, określa typ derywacji, funkcję formantu i kategorię słowotwórczą

U07 - student interpretuje znaczenia związków frazeologicznych i określa ich typ

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K08 - ma świadomość trudności systemowych u osób z różnymi zaburzeniami mowy

K09 - student ma świadomość zaburzeń morfologicznych w różnych zaburzeniach mowy

K10 - student ma świadomość rozumienia frazeologizmów u osób z niepełnosprawnością intelektualną, głuchotą, ASD, afazją, demencją i schizofazją

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kozłowska, Wojciech Lipski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)