Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budowa cząsteczek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-F-BCz-LS-3/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budowa cząsteczek
Jednostka: Zakład Biofizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Kurs fizyki ogólnej z elementami termodynamiki i fizyki molekuł; podstawy fizyki kwantowej.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

Wykład 30 godzin

Konsultacje 15

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 45

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 2

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

Studiowanie literatury 20

Przygotowanie się do egzaminu: 20

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 40

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

W1-W3 – egzamin,

U1-U2 – egzamin,

K1 – egzamin.


Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

W1-W3 – egzamin,

U1-U2 – egzamin,

K1– egzamin.

Pełny opis:

Zakres tematów zajęć:

1. Przybliżenie Borna - Oppenheimera.

2. Opis stanów elektronowych cząsteczek.

3. Teoria wiązań skierowanych.

4. Cząsteczki dwuatomowe homojądrowe.

5. Klasyfikacja orbitali.

6. Hybrydyzacja orbitali

7. Teoria orbitali molekularnych.

8. Orbitale atomowe, Slatera i Gaussa.

9. Metody obliczeniowe półempiryczne chemii kwantowej.

10. Metoda Pariser, Parr i Pople.

11. Wybór funkcji bazy.

12. Oddziaływania konfiguracyjne.

13. Współrzędne normalne.

14. Oscylacje - opis kwantowy.

Literatura:

W.Kołos "Elemensty chemiii kwantowej sposobem matematycznym wyłożone"

J. Sadlej "Chemia kwantowa związków organicznych"

A. Gołębiewski "Elementy mechaniki i chemii kwantowej"

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu

kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA

W1. Zna w zaawansowanym stopniu prawa fizyki i chemii z zakresu budowy cząsteczek, przejść fazowych (K_W01, K_W03)

W2. Ma wiedzę z zakresu modeli teoretycznych i metod doświadczalnych stosowanych w badaniu zjawisk fizycznych w chemii (K_W04)

W3. Posiada wiedzę o właściwościach chemicznych pierwiastków, wybranych cząsteczek i związków oraz reakcjach chemicznych

(K_W08)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi zapisać w formalizmie matematycznym prawa fizyczne, reakcje chemiczne oraz je zinterpretować(K_U01)

U2. Potrafi uczyć się samodzielnie i wykorzystywać nabyte podstawy wiedzy do rozwiązywania zaawansowanych zadań (K_U06)

KOMPETENCJE

K1. Krytycznie odnosi się do posiadanej wiedzy i rozumie jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych (K_K01)

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu

kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1. Zna w zaawansowanym stopniu prawa fizyki i chemii z zakresu budowy cząsteczek, przejść fazowych (K_W01, K_W03)

W2. Ma wiedzę z zakresu modeli teoretycznych i metod doświadczalnych stosowanych w badaniu zjawisk fizycznych w chemii (K_W04)

W3. Posiada wiedzę o właściwościach chemicznych pierwiastków, wybranych cząsteczek i związków oraz reakcjach chemicznych

(K_W08)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi zapisać w formalizmie matematycznym prawa fizyczne, reakcje chemiczne oraz je zinterpretować(K_U01)

U2. Potrafi uczyć się samodzielnie i wykorzystywać nabyte podstawy wiedzy do rozwiązywania zaawansowanych zadań (K_U06)

KOMPETENCJE

K1. Krytycznie odnosi się do posiadanej wiedzy i rozumie jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych (K_K01)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.