Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia fizyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-F-ChF-LS-2/2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia fizyczna
Jednostka: Zakład Biofizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Kurs fizyki ogólnej z elementami termodynamiki i fizyki molekuł; podstawy fizyki kwantowej.


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

Wykład 30 godzin

Konsultacje 15

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 45

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 2


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

Studiowanie literatury 20

Przygotowanie się do egzaminu: 10

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 30

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 3


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

W1-W3 – egzamin,

U1-U2 – egzamin,

K1 – egzamin.


Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

W1-W3 – egzamin,

U1-U2 – egzamin,

K1– egzamin.

Pełny opis:

Wykład przedstawia podstawowe zjawiska, procesy i teorie z dziedziny chemii fizycznej, uzupełniające wiedzę o materii skondensowanej objętą zakresem nauczania fizyki doświadczalnej na studiach fizycznych.

Zakres tematów zajęć:

Budowa cząsteczek

Równanie Schrödingera dla cząsteczek wieloatomowych w przybliżeniu Borna-Oppenheimera.

Struktura elektronowa cząsteczek dwuatomowych wg teorii wiązań walencyjnych.

Orbitale sigma, pi; orbitale wiążące, niewiążące i antywiążące.

Hybrydyzacja orbitali atomowych i struktura elektronowa charakterystycznych grup w cząsteczkach wieloatomowych.

Oddziaływania molekularne niespecyficzne (fizyczne) i specyficzne – wiązanie koordynacyjne, wodorowe, kompleks z przeniesieniem

ładunku.

Termodynamika i równowaga chemiczna

Energia wewnętrzna, entalpia, entropia.

Entalpia tworzenia związków chemicznych i prawo Hessa.

Energia swobodna i entalpia swobodna, potencjał chemiczny.

Równowaga reakcji i jej zależność od temperatury i ciśnienia.

Równowagi fazowe w układach jedno- i dwuskładnikowych; równanie Clausiusa-Clapeyrona, równowaga ciecz-para i prawo Raoulta.

Wykresy fazowe, reguła faz, destylacja, azeotropia.

Kinetyka chemiczna

Szybkość reakcji, rząd i cząsteczkowość reakcji.

Teorie szybkości reakcji: Arrheniusa, zderzeniowa i kompleksu aktywnego.

Kataliza i kataliza enzymatyczna.

Elektrochemia

Dysocjacja, elektroliza i przewodnictwo elektrolitów.

Elektrolity mocne i słabe. Teoria Debye'a mocnych elektrolitów.

pH, pK, roztwory buforowe i wskaźniki barwne.

Potencjał elektrochemiczny, elektrody i ogniwa.

Biopotencjały.

Adsorpcja

Modele adsorpcji, izoterma Langmuira, BET.

Chromatografia kolumnowa, cienkowarstwowa, gazowa.

Literatura:

P.W. Atkins – Podstawy chemii fizycznej.

L. Sobczyk, A. Kisza – Chemia fizyczna dla przyrodników.

G.M. Barrow – Chemia fizyczna.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA

W1. Zna w zaawansowanym stopniu prawa fizyki i chemii z zakresu budowy cząsteczek, przejść fazowych, kinetyki chemicznej,elektrochemii (K_W01, K_W03)

W2. Ma wiedzę z zakresu modeli teoretycznych i metod doświadczalnych stosowanych w badaniu zjawisk fizycznych w chemii (K_W04)

W3. Posiada wiedzę o właściwościach chemicznych pierwiastków, wybranych cząsteczek i związków oraz reakcjach chemicznych (K_W08)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi zapisać w formalizmie matematycznym prawa fizyczne, reakcje chemiczne oraz je zinterpretować(K_U01)

U2. Potrafi uczyć się samodzielnie i wykorzystywać nabyte podstawy wiedzy do rozwiązywania zaawansowanych zadań (K_U06)

KOMPETENCJE

K1. Krytycznie odnosi się do posiadanej wiedzy i rozumie jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych (K_K01)

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1. Zna w zaawansowanym stopniu prawa fizyki i chemii z zakresu budowy cząsteczek, przejść fazowych, kinetyki chemicznej,elektrochemii (K_W01, K_W03)

W2. Ma wiedzę z zakresu modeli teoretycznych i metod doświadczalnych stosowanych w badaniu zjawisk fizycznych w chemii (K_W04)

W3. Posiada wiedzę o właściwościach chemicznych pierwiastków, wybranych cząsteczek i związków oraz reakcjach chemicznych (K_W08)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi zapisać w formalizmie matematycznym prawa fizyczne, reakcje chemiczne oraz je zinterpretować(K_U01)

U2. Potrafi uczyć się samodzielnie i wykorzystywać nabyte podstawy wiedzy do rozwiązywania zaawansowanych zadań (K_U06)

KOMPETENCJE

K1. Krytycznie odnosi się do posiadanej wiedzy i rozumie jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych (K_K01)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.