Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka medyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-F-FM-LS-2/2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka medyczna
Jednostka: Zakład Metod Jądrowych
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umcs.lublin.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z fizyki jądrowej,

Znajomość zagadnień oddziaływania promieniowania jądrowego z materią

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład: 30 godzin

Konsultacje: 4 godzin

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 34

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego: 2

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury: 10

Przygotowanie się do egzaminu: 10

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 20

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu: 3


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład: 30 godzin

Konsultacje: 4 godzin

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 34

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego: 1,5

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury: 5

Przygotowanie się do egzaminu: 10

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 15

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 0,5

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu: 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład kończy się zaliczeniem na ocenę. Weryfikacja efektów kształcenia odbędzie się na podstawie egzaminu ustnego

W1-W3 - egzamin

U1-U3 - egzamin

K1-K3 - egzamin

Pełny opis:

Zajęcia realizowane są w postaci wykładu z użyciem nowoczesnych technik multimedialnych. Materiały dodatkowe i uzupełniające w postaci plików PDF, prezentacji multimedialnych i odnośników do stron internetowych zamieszczone są w odpowiednich kursach Wirtualnego Kampusu Instytutu Fizyki UMCS. W ramach Wirtualnego Kampusu studenci mają również możliwość wymiany informacji oraz sformułowania pytań na stworzonych dla nich forach dyskusyjnych.

W trakcie wykładu realizowane są następujące zagadnienia:

1. Zarys historii fizyki medycznej 2. Zakres zainteresowań fizyki medycznej

3. Zawód specjalisty „Fizyk medyczny”

4. Akceleratory medyczne (rodzaje, budowa, zasada działania, specyfika)

5. Radioterapia

6. brachyterapia ( metody LDR, HDR, PDR, MDR)

7. teleterapia (terapia X, gamma, elektronowa, neutronowa, protonowa, ciężkich jonów, borowa terapia neutronowa, technika Gamma Knife, 3D-CRT, IMRT)

8. Elementy dozymetrii i ochrony radiologicznej (jednostki, pojęcia, dawki, wybrane przyrządy)

9. Fizyka zmysłów, mechanika ruchu, sygnały EM w organizmie ludzkim

10. Elementy optometrii

11. Współczesne techniki korekcji wad wzroku (chirurgia refrakcyjna: katarakta, przeszczepy rogówki, keratomia radialna i astygmatyczna, keratomia fotorefrakcyjna, LASIK, Ortokeratoplastyka))

Literatura:

1. Fizyczne metody badań w biologii, medycynie i ochronie środowiska. Redakcja. Andrzej Z. Hrynkiewicz i Eugeniusz Rokita, PWN, Warszawa 1999.

2. Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii. Redakcja. Andrzej Z. Hrynkiewicz i Eugeniusz Rokita, PWN, Warszawa 2000.

3. Scharf Waldemar: Akceleratory biomedyczne., PWN, Warszawa 1994 (wyd.1, s.474).

4. Scharf Waldemar: Akceleratory cząstek naładowanych. Zastosowanie w nauce i technice., PWN, Warszawa 1989.

5. Fizyka medyczna. redaktorzy tomu: Grzegorz Pawlicki, Tadeusz Pałko, Natalia Golnik, Barbara Gwiazdowska, Leszek Królicki. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002. ISBN 83-87674-37-0.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

W1. Student zna w zaawansowanym stopniu zjawiska fizyczne dotyczące oddziaływania promieniowania jonizującego z materią. K_W05

W2. Student zna w zaawansowanym stopniu założenia i podstawy fizyczne metod diagnostycznych i terapeutycznych. K_W07

W3. Student zna w zaawansowanym stopniu zasady budowy aparatury do diagnostyki i terapii medycznej oraz urządzenia do przyspieszania cząstek. K_W08,

Umiejętności:

U1. Student potrafi krytycznie przeanalizować wady i zalety różnych metod diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w medycynie.

K_U04, K_U08

U2. Student potrafi ocenić ryzyko wynikające ze stosowania metod diagnostycznych i terapeutycznych wykorzystujących promieniowanie jonizujące w medycynie. K_U04, K_U08

U3. Student potrafi prawidłowo dobrać metodę diagnostyczną lub terapeutyczną, zaplanować plan leczenia K_U09 .

Kompetencje:

K1. Student wykazuje otwartą postawę w stosunku do postępu technologicznego, ma świadomość znaczenia regulacji prawnych z zakresu ochrony radiologicznej w zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy z promieniowaniem. K_K01

K2. Student ma wyrobioną świadomość zagrożeń związanych z wykorzystaniem wybranych zjawisk fizycznych w diagnostyce medycznej. K_K02

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.