Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka Słońca i układu słonecznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-F-FSiUS-LS-3/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka Słońca i układu słonecznego
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://kft.umcs.lublin.pl/kmur
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Liczba punktów ECTS - 4 (1 ECTS = 25 godz. pracy studenta)

4x25 = 100 godz. calkowitego nakładu pracy studenta1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:


- wykład = 30 godz.

- egzamin = 4 godz.

- konsultacje = 2 godz.


Razem w kontakcie = 36 godz. (1.44 ECTS)2. Samodzielna praca studenta = 64 godz (2.56 ECTS):


- samodzielne rozwiązywanie problemów = 30 godz.


- przygotowanie się do zajęć = 15 godz.


- przygotowanie się do egzaminu = 19 godz.3. Samodzielna praca studenta + godziny kontaktowe = 100 godz.Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu

Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017


Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019


W1-W3 – kolokwia,

U1-U4 – kolokwia,

U4 –samodzielne opracowania przedstawiane na zajęciach

K1-K3 – kolokwia


obrona projektów własnych

Pełny opis:

Podstawowe informacje o Układzie Słonecznym

-- obrzeża Układu: obłok Oorta, heliosfera, pas Kuipera,

planety karłowate

-- planety gazowe i ich księzyce

-- planety skaliste

Heliofizyka

-- budowa wnętrza Słońca

-- przegląd zjawisk fizycznych w atmosferze Słońca

Elementy kinetycznej teorii plazmy

-- równanie Boltzmana-Własowa

-- równania Maxwella

Modele płynowe plazmy

-- hydrodynamika

-- magnetohydrodynamika

-- model płynowy plazmy z jonami i neutralami

Fale hydrodynamiczne

-- fale akustyczne i mod entropii

Aspekty teoretyczne magnetohydrodynamiki Słońca

-- stany równowagi, uwarstwienie grawitacyjne, bezsiłowe pola

magnetyczne, arkady magnetyczne, protuberancje, rury

magnetyczne

-- fale w ośrodku jednorodnym: fala Alfvena i fale (powolna i szybka)

magnetoakustyczne

-- równanie Kleina-Gordona dla fal akustycznych w polu

grawitacyjnym: wzrost amplitudy fal, częstość odcięcia

Elementy pogody kosmicznej

-- odziaływanie wiatru słonecznego z planetą Wenus i z kometą

Halley'a

Literatura:

Aschwanden, M.J., Physics of the Solar Corona, Springer-Praxis, 2004

Golub, L. and Pasachoff, J.M., Nearest Star: The Surprising Science of Our Sun, Harvard University Press, 2001

Murawski, K., Analytical and numerical methods for wave propagation in fluids, World Scientific, 2002

Priest, E.R., Magnetohydrodynamics of the Sun, Cambridge University Press, 2014

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu

kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu

kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1. Ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki (K_W01)

W2. Zna formalizm matematyczny potrzebny do opisu oraz analizy praw i teorii fizycznych i astronomicznych (K_W03).

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi sformułować słownie prawa fizyki i astronomii oraz je zinterpretować, a także zapisać je w formalizmie matematycznym (K_U02)

U2. Potrafi określać związki przyczynowo-skutkowe w zjawiskach fizycznych (K_U04)

U3. Umie stosować prawa mechaniki klasycznej i relatywistycznej do opisu i przewidywania przebiegu zjawisk fizycznych (K_U05)

U4. Jest w stanie samodzielnie przygotować obszerne opracowanie naukowe lub techniczne w oparciu o literaturę naukową (K_U10)

U5. Potrafi uczyć się samodzielnie, rozumie potrzebę rozwoju osobistego i wykazuje gotowość permanentnego uczenia się (K_U11)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Krytycznie odnosi się do posiadanej wiedzy i rozumie jej znaczenie w rozwiazywaniu problemów poznawczych i praktycznych (K_K02)

K2. Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w działaniach własnych i innych osób jak również dbałości o dorobek i tradycję zawodu (K_K04)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Murawski
Prowadzący grup: Krzysztof Murawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.