Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geometryczne metody fizyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-F-GMF-LS-2/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Geometryczne metody fizyki
Jednostka: Zakład Astrofizyki i Teorii Grawitacji
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umcs.lublin.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1.Znajomość analizy matematycznej.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30

Konwersatorium 15

Konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 47

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 2

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do konwersatorium 5

Studiowanie literatury 5

Przygotowanie się do kolokwium 5

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 15

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30

Konwersatorium 15

Konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 47

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 2

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do konwersatorium 5

Studiowanie literatury 5

Przygotowanie się do kolokwium 5

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 15

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

W1,W2 – kolokwia,

U1,U2 – kolokwia,

K1– kolokwia,

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019 W1-W3 – kolokwia,

W1,W2-kolokwia,

U1,U2– kolokwia,

K1 – kolokwia,Pełny opis:

1.Przestrzeń wektorowa, wektory kowariantne, kontrawariantne.

2.Tensory, podstawowe własności, działania na tensorach.

3.Pseudotensory, tensor metryczny, składowe fizykalne tensorów.

4.Analiza wektorów i tensorów, pochodna absolutna, symbole Christoffela.

5.Rozmaitość różniczkowa, definicje, przykłady.

6.Algebra Grassmana, formy różniczkowe, iloczyn zewnętrzny i wewnętrzny.

7.Przestrzeń styczna i kostyczna.

8.Wiązki włókniste.

9.Pochodna Liego.

10.Pola tensorowe, wektorowe, formy różniczkowe jako cięcia wiązki włóknistej .

11.Przykłady zastosowań formalizmu metod geometrycznych do:

a)mechanika Lagrange'a i Hamiltona,

b)elektrodynamika,

c)szczególna teoria względności.

Literatura:

1.G.F.Torres del Castillo - Differential Manifolds, Springer 2010.

2.B.Felsanger - Geometry, Particles and Physics, Springer 2001.

3.L.D.Landau, E.M.Lifszyc - Teoria pola (wybrane rozdziały), PWN 2013.

4.T.Frankel - The Geometry of Physics, CUP 2009.

5.H.Flanders - Teoria form różniczkowych, PWN 1969.

6.J.L.Synge, A.Schild - Rachunek tensorowy, PWN 1964.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA

W1.ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych

zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki, (K_W01)

W2.zna w zaawansowanym stopniu metody matematyczne specyficzne dla fizyki klasycznej i kwantowej, (K_W04)

UMIEJĘTNOŚCI

U1.ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki, (K_U01)

U2.umie stosować prawa mechaniki klasycznej i relatywistycznej do opisu i przewidywania przebiegu zjawisk fizycznych, (K_U05)

KOMPETENCJE

K1.wykazuje gotowość permanentnego uczenia się. (K_K02)

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1.ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki. (K_W01)

W2.zna w zaawansowanym stopniu metody matematyczne specyficzne dla fizyki klasycznej i kwantowej, (K_W04)

UMIEJĘTNOŚCI

U1.ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki, (K_U01)

U2.umie stosować prawa mechaniki klasycznej i relatywistycznej do opisu i przewidywania przebiegu zjawisk fizycznych, (K_U05)

KOMPETENCJE

K1.wykazuje gotowość permanentnego uczenia się. (K_K02)

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.