Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechanika klasyczna i relatywistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-F-MKR-KW-LS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika klasyczna i relatywistyczna
Jednostka: Zakład Teorii Jądra Atomu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Konwersatorium zakłada znajomość podstaw mechaniki newtonowskiej i szczególnej teorii względności oraz metod matematyki wyższej (rachunek różniczkowy i całkowy, równania różniczkowe, algebra liniowa).

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Konwersatorium 30

Konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 32

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1


Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do konwersatorium 10

Studiowanie literatury 10

Przygotowanie się do prac zaliczeniowych 10

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 30

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe 0


Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 1


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Konwersatorium 30

Konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 32

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1


Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do konwersatorium 10

Studiowanie literatury 10

Przygotowanie się do prac zaliczeniowych 10

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 30

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe 0


Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 1


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIII –16.9/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 23 kwietnia 2014 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

W1-W3 konwersatorium – samodzielne prace zaliczeniowe/kolokwia

U1-U4 konwersatorium – samodzielne prace zaliczeniowe/kolokwia

K1-K3 konwersatorium – samodzielne prace zaliczeniowe/kolokwia


Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.8/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

W1-W3 konwersatorium – samodzielne prace zaliczeniowe/kolokwia

U1-U4 konwersatorium – samodzielne prace zaliczeniowe/kolokwia

K1-K3 konwersatorium – samodzielne prace zaliczeniowe/kolokwia


Pełny opis:

Formalizm lagranżowski i hamiltonowski stosowany do opisu dynamiki układu punktów materialnych oraz bryły sztywnej.

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z lagranżowskim i hamiltonowskim formalizmem opisu dynamiki układów punktów materialnych. Celem ćwiczeń jest nabycie praktycznych umiejętności analizy ruchu klasycznych układów mechanicznych.

Program:

1. Opis ruchu w układach inercjalnych i nieinercjalnych

2. Więzy i siły reakcji, równania Lagrange'a I rodzaju

3. Równania Lagrange'a II rodzaju

4. Dynamika bryły sztywnej

5. Mechanika w ujęciu hamiltonowskim

6. Zastosowania formalizmów lagranżowskiego i hamiltonowskiego do wybranych problemów mechanicznych

Literatura:

1. J. R. Taylor, Mechanika klasyczna t. 1, 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2019.

2. W. Rubinowicz, W. Królikowski, Mechanika teoretyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2019.

3. L. Landau i E. Lifszyc, Mechanika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.

4. I. I. Olchowski, Mechanika teoretyczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1978.

5. G. Białkowski, Mechanika klasyczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1975.

6. R. S. Ingarden, A. Jamiołkowski, Mechanika klasyczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań, 1980.

7. O. D. Johns, Analytical Mechanics for Relativity and Quantum Mechanics, Oxford University Press, Oxford, 2005.

8. L. N. Hand, J. D. Finch, Analytical Mechanics, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.

9. R. D. Gregory, Classical Mechanics, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.

10. M. Chaichian, I. Merches, A. Tureanu, Mechanics. An Intensive Course, Springer, Berlin, Heidelberg, 2012.

11. C. Gignoux, B. Silvestre-Brac, Solved Problems in Lagrangian and Hamiltonian Mechanics, Springer, Dordrecht, Heidelberg, London, New York, 2009.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXIII –16.9/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 23 kwietnia 2014 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA

W1. Rozumie w pełni względność ruchu, siły bezwładności, więzy, siły reakcji, modele ciał fizycznych: profil praktyczny – K_W01, K_W02, K_W03,

W2. Zna formalizm lagranżowski i hamiltonowski opisu dynamiki układów mechanicznych: profil praktyczny – K_W04, K_W05, K_W06

W3. Zna podstawowe metody matematyczne specyficzne dla fizyki klasycznej: profil praktyczny – K_W04

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi charakteryzować układ mechaniczny, potrafi zapisać zjawiska fizyczne w formalizmie matematycznym: profil praktyczny – K_U01, K_U02, K_U03

U2. Umie wypisać równania ruchu układu, rozwiązać je i przeanalizować wynik: profil praktyczny – K_U01, K_U02, K_U03

U3. Umie uwzględniać siły bezwładności i siły reakcji: profil praktyczny – K_U05

U4. Umie analizować położenia równowagi i małe drgania układów mechanicznych: profil praktyczny – K_U01, K_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie: profil praktyczny – K_K01, K_K02

K2. Rozumie potrzebę rozwoju osobistego: profil praktyczny – K_K01

K3. Potrafi skutecznie współdziałać w grupie na różnych zasadach: profil praktyczny – K_K03

Na podstawie Uchwały Nr XXIV –7.8/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1. Rozumie w pełni względność ruchu, siły bezwładności, więzy, siły reakcji, modele ciał fizycznych: profil praktyczny – K_W01, K_W02, K_W03,

W2. Zna formalizm lagranżowski i hamiltonowski opisu dynamiki układów mechanicznych: profil praktyczny – K_W04, K_W05, K_W06

W3. Zna w zaawansowanym stopniu metody matematyczne specyficzne dla fizyki klasycznej: profil praktyczny – K_W04

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi charakteryzować układ mechaniczny, potrafi zapisać zjawiska fizyczne w formalizmie matematycznym: profil praktyczny – K_U01, K_U02, K_U03

U2. Umie wypisać równania ruchu układu, rozwiązać je i przeanalizować wynik: profil praktyczny – K_U01, K_U02, K_U03

U3. Umie uwzględniać siły bezwładności i siły reakcji: profil praktyczny – K_U05

U4. Umie analizować położenia równowagi i małe drgania układów mechanicznych: profil praktyczny – K_U01, K_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie: profil praktyczny – K_K01, K_K02

K2. Rozumie potrzebę rozwoju osobistego: profil praktyczny – K_K01

K3. Potrafi skutecznie współdziałać w grupie na różnych zasadach: profil praktyczny – K_K03

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.