Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia biofizyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-F-PB-LS-3/2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia biofizyki
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość:

• teoretycznego opisu zjawiska absorpcji światła

• teoretycznego opisu emisji światła

• teoretycznego opisu absorpcji światła w podczerwieni

• budowy spektroskopu


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Laboratorium 75

Konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 77

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 3


Godziny niekontaktowe:

Przygotowanie się do kolokwium wstępnego 15

Przygotowuje opracowanie wyników pomiarów 25

Łączna liczba godzin niekontaktowych: 30

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 4


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu

kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

W1-W8 kolokwium

U2-U3, U6, U9 Przygotowanie opracowania wyników pomiarów

U1-U9 kolokwium

K1 kolokwium


Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu

kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

W1-W8 kolokwium

U2-U3, U6, U9 Przygotowanie opracowania wyników pomiarów

U1-U9 kolokwium

K1 kolokwium

Pełny opis:

Student wykonuje 5 ćwiczeń laboratoryjnych z zestawu wymienionych poniżej:

• Izolacja i oczyszczanie barwników aparatu fotosyntetycznego

• Wyznaczanie wartości siły oscylatora oraz dipolowego momentu przejścia na podstawie widm absorpcji cząsteczek

• Spektrofotometryczne badanie procesu agregacji karotenoidów

• Efekt solwatochromowy wybranych fluoroforów

• Badanie efektu Kautsky’ego

• Badanie zmian w strukturze drugorzędowej białek z zastosowaniem spektroskopii FTIR

Literatura:

1. Jacek Twardowski, Biospektroskopia (5 części)

2. Stefan Paszyc, Podstawy fotochemii

3. Bernard Valeur, Molecular Fluorescence

4. Alfons Kawski, Fotoluminescencja roztworów

5. Zbigniew Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu

kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA

W1. (K_W01) ma wiedzę niezbędną do rozumienia i opisu zjawisk dotyczących spektroskopii molekularnej

W2. (K_W02, K_03)) zna klasyczne i kwantowe opisy zjawiska rozproszenia ramanowskiego

W3. (K_W07) zna w zaawansowanym stopniu założenia i osiągnięcia wiodących kierunków rozwoju spektrometrii molekularnej

W4. (K_W08) zna w zaawansowanym stopniu zasady budowy aparatury do wykonywania eksperymentów laboratoryjnych biofizyki

W5. (K_W09) ma wiedzę o uwarunkowaniach prawnych i etycznych związanych z działalnością przygotowania opracowań

W6. (K_W10) zna w zaawansowanym stopniu zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w laboratorium

W7. (K_W13) zna fizyczne postawy funkcjonowania urządzeń technicznych używanych w laboratorium biofizyki

W8. (K_W14) zna założenia teoretyczne dziedzin związanych ze studiowaną specjalnością

UMIEJĘTNOŚCI

U1. (K_U01) potrafi opierając się na prawach empirycznie weryfikowalnych interpretować zjawiska i procesy przyrodnicze

U2. (K_U02) potrafi sformułować słownie prawa fizyki dotyczące wykonywanego ćwiczenia oraz je zinterpretować, a także zapisać je w

formalizmie matematycznym

U3. (K_U03) Potrafi posługiwać się programami komputerowymi służącymi do edytowania tekstu, wykonywania obliczeń oraz

przygotowania sprawozdania

U4. (K_U04) potrafi określać związki przyczynowo-skutkowe w zjawiskach fizycznych obserwowanych podczas wykonywania ćwiczenia

U5. (K_U06) potrafi na podstawie opisu zjawiska fizycznego i instrukcji przygotować i wykonać proste doświadczenie biofizyczne

U6. (K_U08) umie wykonać opis eksperymentu i analizę wyników

U7. (K_U09) umie prawidłowo sformułować problem doświadczalny, przygotować plan eksperymentu i jak go przeprowadzić, zaplanować

złożony eksperyment w zakresie problemów biofizycznych.

U8. (K_U10) jest w stanie samodzielnie przygotować opracowanie naukowe w oparciu o literaturę naukową

U9. (K_U12) Potrafi korzystać z naukowej literatury dotyczącej biofizyki

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. (K_K02) Krytycznie odnosi się do posiadanej wiedzy i rozumie jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

dotyczących eksperymentów biofizycznych

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu

kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1. (K_W01) ma wiedzę niezbędną do rozumienia i opisu zjawisk dotyczących spektroskopii molekularnej

W2. (K_W02, K_03)) zna klasyczne i kwantowe opisy zjawiska rozproszenia ramanowskiego

W3. (K_W07) zna w zaawansowanym stopniu założenia i osiągnięcia wiodących kierunków rozwoju spektrometrii molekularnej

W4. (K_W08) zna w zaawansowanym stopniu zasady budowy aparatury do wykonywania eksperymentów laboratoryjnych biofizyki

W5. (K_W09) ma wiedzę o uwarunkowaniach prawnych i etycznych związanych z działalnością przygotowania opracowań

W6. (K_W10) zna w zaawansowanym stopniu zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w laboratorium

W7. (K_W13) zna fizyczne postawy funkcjonowania urządzeń technicznych używanych w laboratorium biofizyki

W8. (K_W14) zna założenia teoretyczne dziedzin związanych ze studiowaną specjalnością

UMIEJĘTNOŚCI

U1. (K_U01) potrafi opierając się na prawach empirycznie weryfikowalnych interpretować zjawiska i procesy przyrodnicze

U2. (K_U02) potrafi sformułować słownie prawa fizyki dotyczące wykonywanego ćwiczenia oraz je zinterpretować, a także zapisać je w

formalizmie matematycznym

U3. (K_U03) Potrafi posługiwać się programami komputerowymi służącymi do edytowania tekstu, wykonywania obliczeń oraz

przygotowania sprawozdania

U4. (K_U04) potrafi określać związki przyczynowo-skutkowe w zjawiskach fizycznych obserwowanych podczas wykonywania ćwiczenia

U5. (K_U06) potrafi na podstawie opisu zjawiska fizycznego i instrukcji przygotować i wykonać proste doświadczenie biofizyczne

U6. (K_U08) umie wykonać opis eksperymentu i analizę wyników

U7. (K_U09) umie prawidłowo sformułować problem doświadczalny, przygotować plan eksperymentu i jak go przeprowadzić, zaplanować

złożony eksperyment w zakresie problemów biofizycznych.

U8. (K_U10) jest w stanie samodzielnie przygotować opracowanie naukowe w oparciu o literaturę naukową

U9. (K_U12) Potrafi korzystać z naukowej literatury dotyczącej biofizyki

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. (K_K02) Krytycznie odnosi się do posiadanej wiedzy i rozumie jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

dotyczących eksperymentów biofizycznych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.