Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia fizyczna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-F-PFII-LS-3/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia fizyczna II
Jednostka: Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Kursy: Podstawy fizyki, Wstęp do fizyki ciała stałego lub Fizyka materii skondensowanej.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):


laboratorium - 75, konsultacje - 5.

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 80.

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 3.


Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta):


przygotowanie się do kolokwiów wstępnych - 20,

wykonanie eksperymentu - 15

wykonanie opracowania wyników eksperymentalnych - 25.

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 60.

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe - 2


Sumaryczna liczba punktów ECTS - 5

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017


Kolokwium wstępne oceniane w skali 2-5,

wykonanie doświadczenia na podstawie zeszytu laboratoryjnego oceniane w skali 2-5,

sprawozdanie z wykonania doświadczenia oceniane w skali 2-5,

Na ostateczną ocenę z doświadczenia składają się oceny wg proporcji:

20% kolokwium wstępne,

25% wykonanie,

50% sprawozdanie,

5% aktywność.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen z doświadczeń.


=========

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018.


W, U, KS: aktywność na zajęciach, konsultacje,

W, U, KS: kolokwium wstępne przed wykonaniem ćwiczenia,

W, U, KS: zeszyt laboratoryjny i sprawozdania z wykonanych ćwiczeń eksperymentalnych.


Kolokwium wstępne oceniane w skali 2-5,

wykonanie doświadczenia na podstawie zeszytu laboratoryjnego oceniane w skali 2-5,

sprawozdanie z wykonania doświadczenia oceniane w skali 2-5,

Na ostateczną ocenę z doświadczenia składają się oceny wg proporcji:

20% kolokwium wstępne,

25% wykonanie,

50% sprawozdanie,

5% aktywność.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen z doświadczeń.

Pełny opis:

Pracownia Fizyczna II zawiera 12 zestawów eksperymentalnych, których zakres tematyczny obejmuje: fizykę atomową, fizykę jądrową, fizykę ciała stałego. Każdy student wykonuje wskazane ćwiczenia (4 lub 5 ćwiczeń) po uprzednim zaliczeniu kolokwium wstępnego dotyczącego znajomości podstaw teorii, aparatury, metod pomiarowych i analizy uzyskanych wyników. Notatki z wykonywanych eksperymentów oraz sprawozdania (zawierające opisy teoretyczne, opisy wykonania ćwiczeń, wyniki, obliczenia, rachunek błędu i wnioski) student wykonuje w specjalnym zeszycie laboratoryjnym.

W skład ćwiczeń laboratoryjnych wchodzą zestawy:

A1 Doświadczenie Francka-Hertza.

A2 Wyznaczanie stosunku e/m.

A3 Doświadczenie Millikana.

A4 Rezonanse elektryczne.

A5 Mikrofale.

A6 Przewodnictwo cieplne.

A7 Licznik Geigera-Müllera.

A8 Promieniotwórczość.

A9 Pomiar siły termoelektrycznej.

A10 Zjawisko Halla w metalach.

A11 Zjawisko Faradaya.

A12 Refraktometr Abbego.

W laboratorium, do każdego ćwiczenia dostępne jest specjalne opracowanie zawierające niezbędne informacje pozwalające studentowi przygotować się do kolokwium wstępnego i wykonania pomiarów.

Na ocenę końcową z przedmiotu wpływają:

oceny za poszczególne kolokwia wstępne, wykazane umiejętności i aktywność podczas wykonywania ćwiczenia, jakość sprawozdania z wykonania ćwiczenia oraz liczba wykonanych ćwiczeń.

Literatura:

Dostępne w laboratorium opracowania do każdego ćwiczenia zawierają spis literatury pomocny do przygotowania się studenta do kolokwium wstępnego i wykonania pomiarów. Główne pozycje literaturowe obejmują następujące książki:

1. T. Dryński, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, PWN, Warszawa 1985.

2. F. Karczmarek, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 1982.

3. D. Porter, Metody obliczeniowe fizyki, PWN, Warszawa 1982.

4. S. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, Tom I-V, PWN, Warszawa 1983.

5. C. Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN, Warszawa 1999.

6. A. Oleś, Metody eksperymentalne fizyki ciała stałego, WNT, Warszawa 1983.

7. A. Strzałkowski, Wstęp do fizyki jądra atomowego, PWN, Warszawa 1978.

8. J. Hennel, Podstawy elektroniki półprzewodnikowej, WNT, Warszawa 1995.

9. T. Goworek, Wstęp do fizyki atomu, skrypt, UMCS, Lublin 1987.

10. J. Ginter, Fizyka fal, promieniowanie i dyfrakcja, stany związane, PWN, Warszawa 1993.

11. R. Litwin, M. Suski, Technika mikrofalowa, WNT, Warszawa, 1972.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

W - ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki;

zna podstawowe teorie fizyki klasycznej i kwantowej;

zna programy komputerowe służące do edytowania tekstu, wykonywania obliczeń i graficznej prezentacji wyników; zna podstawowe zasady budowy aparatury do wykonywania eksperymentów fizycznych; zna metody wyznaczenia niepewności pomiarowej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w laboratorium; zna fizyczne postawy funkcjonowania urządzeń technicznych - K_W01, K_W02, K_W08, K_W09,K_W11, K_W14

U - potrafi określać związki przyczynowo-skutkowe w zjawiskach fizycznych; potrafi wykonywać proste obliczenia; potrafi na podstawie opisu zjawiska fizycznego i instrukcji przygotować i wykonać proste doświadczenie fizyczne; umie posłużyć się aparaturą do pomiaru wielkości fizycznych mechanicznych, elektrycznych, optycznych; umie wykonać opis eksperymentu i analizę wyników; ie oszacować dokładność pomiaru; umie wykorzystać podstawowe pakiety oprogramowania w opracowaniu wyników eksperymentu i oszacowania jego dokładności -K_U04, K_U06, K_U07, K_U9, K_U10, K_U11, K_U12.

KS - wykazuje gotowość permanentnego uczenia się; potrafi pracować w grupie wykonującej złożone i pracochłonne ćwiczenia laboratoryjne; potrafi zaplanować kolejność czynności w złożonych ćwiczeniach laboratoryjnych lub działalności praktycznej - K_K02, K_K03, K_K04.

============

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

W: Student - ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki; zna w zaawansowanym stopniu zasady budowy aparatury do wykonywania eksperymentów fizycznych; zna w zaawansowanym stopniu zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w laboratorium; zna fizyczne postawy funkcjonowania urządzeń technicznych - K_W01, K_W08, K_W10, K_W013.

U: Student - potrafi opierając się na prawach empirycznie weryfikowalnych interpretować zjawiska i procesy przyrodnicze; Potrafi posługiwać się programami komputerowymi służącymi do edytowania tekstu, wykonywania obliczeń; potrafi na podstawie opisu zjawiska fizycznego i instrukcji przygotować i wykonać proste doświadczenie fizyczne; umie zaprojektować prosty układ elektryczny i elektroniczny do pomiaru wielkości fizycznych; umie wykonać opis eksperymentu i analizę wyników; potrafi uczyć się samodzielnie, rozumie potrzebę rozwoju osobistego i wykazuje gotowość permanentnego uczenia się; K_U01, K_U03, K_U06, K_U07, K_U8, K_U11, X1A_U02, X1P_U07

KS: Student krytycznie odnosi się do posiadanej wiedzy i rozumie jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy - K_K02, K_K03.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.