Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia fizyczna wstępna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-F-PFW-LS-1/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia fizyczna wstępna
Jednostka: Pracownia Dydaktyki Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z fizyki z zakresu szkoły ponadgimnazjalnej.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

laboratorium - 45 godzin,

konsultacje - 5 godzin.

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela: 50.


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

przygotowanie do zajęć - 10 godzin,

przygotowanie opracowań - 5 godzin.

Łączna liczba godzin niekontaktowych: 15.


Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Kartkówki, opis i opracowanie wyników wybranych doświadczeń: W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, U5.

Pełny opis:

Zajęcia w pracowni fizycznej wstępnej mają na celu nabranie wprawy w podstawowych umiejętnościach przydatnych w eksperymentowaniu: planowaniu doświadczenia, obserwacji zjawisk oraz starannego pomiaru wielkości fizycznych. Studenci wykonują doświadczenia w małych 2-3 osobowych zespołach. Sami przygotowują zestawy, korzystając z udostępnionych im elementów i przyrządów pomiarowych. Część doświadczeń ma charakter obserwacyjny, część - pomiarowy. Studenci badają różne zjawiska, sprawdzają wybrane zasady i prawa fizyczne z zakresu mechaniki, termodynamiki, elektryczności i magnetyzmu oraz optyki. Podczas zajęć analizują wpływ różnych czynników zewnętrznych na efekt doświadczenia. Zajęcia pozwalają powtórzyć część zagadnień ze szkolnego kursu fizyki, a z drugiej strony - służą przygotowaniu do zajęć w I pracowni fizycznej.

Literatura:

1. J. Blinowski, J. Trylski, Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie, PWN 1974;

2. P.G. Hewitt, Fizyka wokół nas, PWN 2003;

3. Instrukcje do doświadczeń przygotowane przez producenta sprzętu.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII – 39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA

W1. Zna zagadnienia fizyki ogólnej w zakresie tematyki zajęć (K_W01).

W2. Zna podstawowe zasady budowy układów do wykonywania eksperymentów fizycznych (K_W09).

W3. Zna zasady BHP obowiązujące w pracowni fizycznej (K_W11).

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi zestawić proste układy doświadczalne (K_U07, K_U08).

U2. Potrafi wykonać proste pomiary wybranych wielkości fizycznych (K_U09).

U3. Potrafi przedstawić wyniki pomiarów w postaci tabeli oraz w postaci graficznej oraz dokonać ich analizy (K_U010).

U4. Potrafi analizować wpływ różnych czynników na przebieg doświadczenia oraz uzyskiwane wyniki (K_U01, K_U04, K_U05).

U5. Posiada umiejętność szacowania niepewności pomiarowych oraz opisania wykonanego eksperymentu (wykonania opracowania) (K_U06, K_U10, K_U11).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Potrafi pracować w grupie(K_K03).

K2. Potrafi zaplanować kolejność czynności w ćwiczeniach laboratoryjnych (K_K04).

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1. Zna zagadnienia fizyki ogólnej w zakresie tematyki zajęć (K_W01).

W2. Zna podstawowe zasady budowy układów do wykonywania eksperymentów fizycznych (K_W08).

W3. Zna zasady BHP obowiązujące w pracowni fizycznej (K_W10).

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi zestawić proste układy doświadczalne (K_U06, K_U07).

U2. Potrafi wykonać proste pomiary wybranych wielkości fizycznych (K_U06).

U3. Potrafi przedstawić wyniki pomiarów w postaci tabeli oraz w postaci graficznej (K_U08).

U4. Potrafi analizować wpływ różnych czynników na przebieg doświadczenia oraz uzyskiwane wyniki (K_U01, K_U04, K_U05).

U5. Posiada umiejętność szacowania niepewności pomiarowych oraz opisania wykonanego eksperymentu (wykonania opracowania) (K_U03, K_U08).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Stosuje zasady BHP podczas zajęć w pracowni oraz dba o porządek i stan sprzętu używanego do doświadczeń (K_K01).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.