Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia kliniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-F-PK-LS-3/2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Pracownia kliniczna
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umcs.lublin.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Konwersatorium 75


Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 75


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

U1-U4 – kolokwia,

U4 –samodzielne opracowania przedstawiane na zajęciach

K1-K3 – kolokwia


Pełny opis:

1. Szkolenie wstępne BHP oraz PPOŻ

2. Zapoznanie studentów z bazą diagnostyczną 1WSZK

3. Omówienie zasad bezpieczeństwa w trakcie zajęć.

4. Charakterystyka zjawisk fizycznych mających zastosowanie w aparaturze diagnostycznej.

5. Pracownia MRI, podstawy fizyczne badań metodą rezonansu magnetycznego.

6. Właściwości promieni X ,wykorzystanie promieni rentgenowskich w diagnostyce i procedurach leczniczych.

7. Pracownia TK , zasada działania tomografii spiralnej.

8. Pracownia RTG radiografia bezpośrednia i pośrednia, wady i zalety radiografii analogowej i cyfrowej.

9. Badania dedykowane na przykładzie pracowni mammografii i densytometrii cyfrowej.

10. Wykorzystanie promieniowania rentgenowskiego w pracowni zabiegowej na przykładzie pracowni Hemodynamiki.

11. Zastosowanie fal ultradźwiękowych w aparatach USG , zjawisko Dopplera, wykorzystanie w diagnostyce. Rodzaje głowic USG i przykłady zastosowania.

12. Impulsy elektryczne wytwarzane w organizmie ludzkim i sposób ich wykorzystania na przykładzie aparatów EKG, EEG i kardiomonitorów.

13. Aparatura elektroniczna wykorzystywana w procesie rehabilitacji na przykładzie Centrum rehabilitacji.

14. Zjawiska fizyczne w służbie nowoczesnej medycynie na przykładzie wyposażenia bloku operacyjnego.

15. Informatyka medyczna podstawy systemów informatycznych wykorzystywanych w placówkach służby zdrowia.

16. Podsumowanie zajęć wystawienie ocen.

Efekty uczenia się:

K_W07 - zna w zaawansowanym stopniu założenia i osiągnięcia wiodących

dziedzin fizyki współczesnej

K_W08 - zna w zaawansowanym stopniu zasady budowy aparatury do

wykonywania eksperymentów fizycznych

K_W09 - ma wiedzę o uwarunkowaniach prawnych i etycznych związanych z

działalnością naukową

K_W10 - zna w zaawansowanym stopniu zasady bezpieczeństwa i higieny

pracy obowiązujące w laboratorium

K_W11 - zna zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

K_W13 - zna fizyczne podstawy funkcjonowania urządzeń technicznych

K_U01 - potrafi, opierając się na prawach empirycznie weryfikowalnych

interpretować zjawiska i procesy przyrodnicze

K_U04 - potrafi określać związki przyczynowo-skutkowe w zjawiskach

fizycznych

K_U9 - umie prawidłowo sformułować problem doświadczalny, przygotować

plan eksperymentu i jak go przeprowadzić, zaplanować złożony eksperyment

K_K02 - krytycznie odnosi sie do posiadanej wiedzy i rozumie jej

znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.