Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-F-SD-LS-3/2 Kod Erasmus / ISCED: 13.2 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umcs.lublin.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

Godziny kontaktowe (z udziałem pracownika akademickiego):

Seminarium 30

Łączna liczba godzin z udziałem pracownika akademickiego 30

Liczba punktów ECTS z udziałem pracownika akademickiego 1

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta):

Studiowanie literatury 15

Przygotowanie prezentacji (referatu) 15

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 30

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

Godziny kontaktowe (z udziałem pracownika akademickiego):

Seminarium 30

Łączna liczba godzin z udziałem pracownika akademickiego 30

Liczba punktów ECTS z udziałem pracownika akademickiego 1

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta):

Studiowanie literatury 15

Przygotowanie prezentacji (referatu) 15

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 30

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

W1, W2, U1, U2, K1 - ocena prezentacji referatu oraz odpowiedzi prelegenta na zadawane pytania.


Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

W1, W2, U1, U2, K1 - ocena prezentacji referatu oraz odpowiedzi prelegenta na zadawane pytania.Pełny opis:

Podczas seminariów kolejni studenci wygłaszają referaty dotyczące założeń oraz rezultatów badań prowadzonych w ramach przygotowywanej pracy licencjackiej.

Literatura:

Wybór literatury wykorzystanej przy przygotowaniu referatu jest inny dla każdego studenta i zależy od tematu jego pracy dyplomowej.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA

W1. Absolwent ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do zrozumienia i opisu podstawowych zjawisk. (K_W01, K_W02, K_W05)

W2. Zna podstawowe zasady budowy aparatury do wykonywania eksperymentów fizycznych. (K_W09, K_W15)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Absolwent umie posłużyć się aparaturą do pomiaru wielkości fizycznych. (K_U07, K_U09)

U2. Jest w stanie przygotować obszerne opracowanie naukowe w oparciu o literaturę i otrzymane przez siebie wyniki. (K_U10, K_U13)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Absolwent wykazuje gotowość permanentnego uczenia się. (K_K02)

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1. Absolwent ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do zrozumienia zagadnień teoretycznych i doświadczalnych. (K_W01)

W2. Zna zasadę działania aparatury naukowej stosowanej do wykonywania eksperymentów fizycznych. (K_W08)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Absolwent potrafi przygotować i przeprowadzić eksperyment fizyczny. (K_U06)

U2. Potrafi wykonać opis swojego eksperymentu, zanalizować wyniki badań oraz przygotować prezentację dotyczącą pracy dyplomowej. (K_U08, K_U10)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w działaniach swoich i innych osób. (K_K04)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.