Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-F-SEMDYP-LS-3/2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://fizyka.umcs.lublin.pl/
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Kursy podstaw fizyki, przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych (w zależności od studiowanej specjalności).

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego) 30

Konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 32

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 5h

Przygotowanie prezentacji 15h

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 20

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012


Przygotowanie prezentacji

Przedstawienie prezentacji na zajęciach

Odpowiedzi na pytania szczegółowe związane z przedstawioną prezentacją


Pełny opis:

Na pierwszych zajęcia prowadzący przedstawia prezentację na wybrany temat omawiając elementy, które student powinien zastosować w swoich pracach

Student przygotowuje i przedstawia na zajęciach dwie krótkie prezentacje: pierwsza na temat wybrany przez prowadzącego, druga na temat związany z wykonywaną pracą dyplomową.

Po przedstawieniu prezentacji odbywa się dyskusja, którą moderuje prowadzący, omawiane są aspekty techniczne przygotowania i wygłoszenia prezentacji oraz prezentacja merytoryczna tematu.

Literatura:

Zależna od przygotowywanej prezentacji.

Efekty uczenia się:

W01- posiada wiedzę z wybranych tematów fizyki współczesnej (K_W07)

W02- zna oprogramowanie niezbędne do przygotowania prezentacji multimedialnej (K_W08)

U01-potrafi samodzielnie przygotować prezentację wybranego tematu w oparciu o literaturę naukową (K_U13, K_U14, K_U15)

K01 - rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia i rozwoju osobistego (K_K01, K_K02)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.