Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Spektrometria molekularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-F-SM-LS-3/2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Spektrometria molekularna
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- zagadnienia mechaniki kwantowej kursu I

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe


Wykład 30

Konsultacje 5

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 35

Liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)


Przygotowanie się do kolokwium zaliczającego 25

Studiowanie literatury 5

Łączna liczba godzin niekontaktowych 30

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe: 1

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Kolokwium pisemne sprawdzające wiedzę z całego kursu wykładowego

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

- Podstawy spektroskopii.

- Promieniowanie elektromagnetyczne, intensywność, moc.

- Prawo Lamberta-Beera, przekrój czynny na absorpcję.

- Formy energii molekuł. Kwantyzacja energii.

- Widmo (powstawanie, podział), wyznaczanie dipolowego momentu przejścia z widm absorpcji, techniki rejestracji widm, podstawowa aparatura.

- Siła oscylatora

- Reguły wyboru.

- Rozmycie pasm.

- Dichroizm liniowy, parametry.

- Schemat Jabłońskiego.

- Wydajność kwantowa fluorescencji.

- Gaszenie fluorescencji

- Spektroskopia zaniku intensywności emisji

- Rezonansowy transfer energii

- Współrzędne wewnętrzne, wybór.

- Krzywa powierzchnia energii potencjalnej. Geometria równowagowa cząsteczki.

- Spektroskopia oscylacyjna. Jednowymiarowy oscylator harmoniczny (reguły wyboru, widmo). Anharmoniczność (reguły wyboru). Drgania normalne i grupowe (podział, przykłady).

- Podstawy spektroskopii IR i Ramana – typy przejść oscylacyjnych, reguły wyboru, metodyka pomiarów.

- Aktywność drgań normalnych w spektroskopii IR i Ramana. Drgania grupowe podstawowych klas związków organicznych.

- Zastosowania spektroskopii oscylacyjnej w analizie jakościowej związków organicznych. Wpływ wiązania wodorowego na widmo oscylacyjne.

- Rotacyjna struktura subtelna pasm oscylacyjnych – widma oscylacyjno-rotacyjne.

Literatura:

Atkins P. W., Chemia fizyczna, PWN, Warszawa 2001.

Kęcki Z., Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN, Warszawa 1998.

Zieliński W., Rajca A., Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych.

Sadlej J., Spektroskopia molekularna

Silverstein R. M., Webster F. X., Kiemle D. J., Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych

Valeur B., Molecular fluorescence

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017 oraz późniejszej uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1. Zna podstawy fizykochemiczne i podstawowe pojęcia wybranych technik spektralnych – K_W01

W2.Zna teoretyczne podstawy funkcjonowania aparatury naukowej z zakresu spektroskopii molekularnej – K_W08 K_W013

W3. Zna w zaawansowanym stopniu metody matematyczne opisu zjawisk spektroskopowych K_W04

W4. Zna założenia dziedzin związanych ze studiowaną specjalnością K_W14

W5. Zna w zaawansowanym stopniu założenia i osiągnięcia wiodących dziedzin fizyki współczesnej K_W07

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi zinterpretować wyniki badań uzyskane wybranymi technikami spektralnymi – K_U01

U2. Potrafi odczytywać i interpretować widma oscylacyjne (IR i Ramana), absorpcji, fluorescencji i EPR typowych związków organicznych – K_U09

U3. Potrafi na podstawie opisu zjawiska fizycznego i instrukcji przygotować i wykonać proste doświadczenie związane ze spektroskopią molekularną K_U06

U4. Umie wykonać opis eksperymentu i analizę wyników w oparciu o uzyskiwane dane spektrometryczne

U5. Potrafi korzystać z naukowej literatury fizycznej oraz z zasobów informacji patentowej (również w języku obcym) przygotować prezentację zjawisk fizycznych, technicznych i technologicznych, uczestniczyć w debacie i komunikować się stosując specjalistyczną terminologię K_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie konieczność dalszego kształcenia jak również potrafi inspirować proces uczenia się szczególnie przedmiotów przyrodniczych – K_K02

K2. Potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność pracy zespołowej w badaniach w dziedzinie współczesnej spektrometrii – K_K01 K_K03

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.