Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Termodynamika i fizyka statystyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-F-TiFS-LS-3/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Termodynamika i fizyka statystyczna
Jednostka: Zakład Teorii Fazy Skondensowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa - poziom I roku studiów z fizyki - znajomość różniczkowania i całkowania oraz praw rządzących energią i jej przepływami.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2018/2019

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30

Konwersatorium 15

Konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 47

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 3/2

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta) 1

Przygotowanie się do konwersatorium 5

Studiowanie literatury i wykonanie zadań domowych 5

Przygotowanie się do kolokwium 5

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 15

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 3


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W01, W03, U02, (U06) U10, K02, (K01) K03 Bieżące sprawdziany/kolokwia w trakcie konwersatorium.

W01, W03, U02, (U06) U10, K02, (K01) K03 Zadania pisemne wykonywane w domu.Pełny opis:

Treści kształcenia: Podstawowe pojęcia termodynamiki. Energia wewnętrzna, entalpia, praca, ciepło. Gaz doskonały – opis termodynamiczny. Entropia – definicja fenomenologiczna i statystyczna, entropia gazu doskonałego. Energia swobodna, entalpia swobodna, potencjał chemiczny. Zasady termodynamiki. Procesy odwracalne i nieodwracalne, samorzutne i wymuszone. Równowaga termodynamiczna. Układy zamknięte, otwarte i izolowane. Elementy termodynamiki procesów nierównowagowych – równania przepływów, transport ciepła. Zespoły statystyczne – mikrokanoniczny, kanoniczny. Wielki rozkład kanoniczny.

Literatura:

1. J. Werle, Termodynamika fenomenologiczna, PWN, Warszawa (1957).

2. T L Hill, An Introduction to Statistical Thermodynamics, Addison Wesley London (1961).

3. K. Huang, Mechanika Statystyczna, PWN Warszawa (1978).

4. W. Greiner, L. Neise, H. Stoecker, Thermodynamics and

statistical mechanics, Springer-Verlag, New York (1995)

5. A_ Isihara, Statistical Physics, Academic Press New York (1971).

6. K. I. Wysokiński, Termodynamika z elementami fizyki statystycznej, Lublin 2010-2019, niepublikowane notatki do wykładu. Zainteresowani studenci otrzymują tekst w postaci elektronicznej (plik pdf).

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA

W01 - zna prawa termodynamiki fenomenologicznej i statystycznej

W03 - zna formalizm matematyczny potrzebny do opisu oraz analizy praw termodynamiki i fizyki statystycznej

UMIEJĘTNOŚCI

U02 - potrafi sformułować słownie podstawowe prawa termodynamiki fenomenologicznej i statystycznej oraz je zinterpretować, a także zapisać je w formalizmie matematycznym

U06 - jest w stanie obliczyć właściwości termodynamiczne (równanie stanu, zmiany entropii i innych funkcji stanu,itp.) prostych substancji w typowych procesach

KOMPETENCJE

K01 - rozumie potrzebę rozwoju osobistego

K02 - wykazuje gotowość permanentnego uczenia się

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W01 - zna prawa termodynamiki fenomenologicznej i statystycznej

W03 - zna formalizm matematyczny potrzebny do opisu oraz analizy praw termodynamiki i fizyki statystycznej

UMIEJĘTNOŚCI

U02 - potrafi sformułować słownie podstawowe prawa termodynamiki fenomenologicznej i statystycznej oraz je zinterpretować, a także zapisać je w formalizmie matematycznym

U10 - jest w stanie obliczyć właściwości termodynamiczne (równanie stanu, zmiany entropii i innych funkcji stanu,itp.) prostych substancji w typowych procesach

KOMPETENCJE

K02 - rozumie znaczenie posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych dotyczących zjawisk cieplnych

K03 - potrafi myśleć i działać samodzielnie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.