Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesna diagnostyka medyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-F-WDM-LS-3/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesna diagnostyka medyczna
Jednostka: Zakład Metod Jądrowych
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umcs.lublin.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z fizyki jądrowej,

Znajomość zagadnień oddziaływania promieniowania jądrowego z materią

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład: 30 godzin

Konsultacje: 4 godzin

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 34

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego: 2

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury: 10

Przygotowanie się do egzaminu: 10

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 20

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu: 3


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład: 30 godzin

Konsultacje: 4 godzin

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 34

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego: 2

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury: 10

Przygotowanie się do egzaminu: 10

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 20

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu: 3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład kończy się zaliczeniem na ocenę. Weryfikacja efektów kształcenia odbędzie się na podstawie egzaminu ustnego

W1-W3 - egzamin

U1-U3 - egzamin

K1-K2 - egzamin

Pełny opis:

ZAKRES TEMATÓW:

1. Rentgenodiagnostyka konwencjonalna analogowa i cyfrowa

(parametry lamp rtg stosowanych w diagnostyce medycznej, Widmo promieniowania rentgenowskiego i podstawowe czynniki wpływające na jego parametry, filtracja, monochromatyzacja, optymalizacja narażenia pacjenta i personelu medycznego, teoria obrazu rentgenowskiego, Metody rejestracji obrazu, detektory i systemy detekcyjne stosowane w rentgenografii,

2. Radiologia naczyniowa i interwencyjna

3. Tomografia komputerowa CT (Wstęp do tomografii komputerowej CT,

wizualizacja w tomografii komputerowej, fizyczne przyczyny zniekształceń obrazów CT, wybrane elementy tomografu i ich parametry, tendencje rozwojowe i specjalne techniki CT, określanie dawek promieniowania jonizującego w diagnostyce CT, przykłady zastosowań klinicznych CT, wizualizacja w tomografii komputerowej, matematyczne podstawy tomografii komputerowych, wybrane metody rekonstrukcji obrazów tomograficznych)

4. Tomografia Magnetycznego Rezonansu Jadrowego (Opis fizyczny zjawiska jądrowego rezonansu magnetycznego, warunek rezonansu jądrowego – opis kwantowomechaniczny, Równania Blocha – opis kwaziklasyczny, przegląd metod obserwacji NMR, idea obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, przegląd aparatury i stosowanych technik MRI, kliniczne zastosowania tomografii MR w diagnostyce, Obrazowanie czynnościowe)

5. Medycyna Nuklearna

Scyntygrafia,

Tomografia emisyjna pojedynczych fotonów SPECT,

Tomografia emisyjna pozytonowa PET

6. Ultrasonografia USG (Ultradźwięki – podstawowe definicje, własności, sposoby wytwarzania i detekcji, Propagacja ultradźwięków w tkankach

Ultrasonografia – wykorzystanie ultradźwięków w obrazowaniu medycznym,

Podstawowe techniki USG: metoda echa i sposoby prezentacji obrazu ultradźwiękowego, Podstawowe techniki USG: ultrasonografia dopplerowska biologicznych struktur ruchomych, Ocena szkodliwości oddziaływania ultradźwięków na organizmy żywe).

Literatura:

1. Praca zbiorowa pod red. A. Z. Hrynkiewicza i E. Rokity Fizyczne metody badań w biologii, medycynie i ochronie środowiska, t I, PWN,

Warszawa 2000.

2. Praca zbiorowa pod red. A. Z. Hrynkiewicza i E. Rokity Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, t. II, PWN, Warszawa 2000.

3. Praca zbiorowa pod red. B. Pruszyńskiego Diagnostyka obrazowa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.

4. R. Cierniak Tomografia komputerowa. Budowa urządzeń CT. Algorytmy rekonstrukcyjne, Akademicka Oficyna Wydawnicza ELIT,

Warszawa 2005.

5. Praca zbiorowa pod red. M. Nałęcza Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. Tom 9 – Fizyka medyczna, Akademicka Oficyna

Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002.

6. K. H. Hausser, H. R. NMR w biologii i medycynie, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 1993.

6. Praca zbiorowa pod red. J. Linieckiego Medycyna nuklearna w zarysie, Akademia Medyczna w Łodzi, Łódź 1987.

7. Praca zbiorowa pod red. M. Nałęcza Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. Tom 8 – Obrazowanie biomedyczne, Akademicka

Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002.

8. A. Nowicki, Ultradźwięki w medycynie, wprowadzenie do współczesnej ultrasonografii, Wydawnictwo IPPT PAN Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu

kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

W1. Student zna podstawy fizyczne metod diagnostycznych stosowanych w radiologii i medycynie nuklearnej. K_W05, K_W07

W2. Student posiada ogólną wiedzę na temat informacji diagnostycznych uzyskiwanych dzięki promieniowaniu jonizującemu. K_W07

W3. Zna podstawy fizyczne metod diagnostyki medycznej wykorzystujących promieniowanie niejonizujące i pomiary wybranych wielkości

fizycznych. K_W05

Umiejętności:

U1. Student potrafi krytycznie przeanalizować wady i zalety różnych metod diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w medycynie.

K_U04

U2. Student potrafi ocenić ryzyko wynikające ze stosowania metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie jonizujące w

medycynie. K_U04

U3. Student umie wyjaśnić w ogólnych zarysach podstawy fizyczne funkcjonowania wybranej aparatury i urządzeń medycznych K_U04.

Kompetencje:

K1. Student wykazuje otwartą postawę w stosunku do postępu technologicznego, ma świadomość znaczenia regulacji prawnych z

zakresu ochrony radiologicznej w zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy z promieniowaniem. K_K01, K_K02

K2. Student docenia rolę osiągnięć fizyki w rozwoju nowoczesnych metod diagnostycznych w medycynie. K_K01, K_K02

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu

kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

W1. Student zna w zaawansowanym stopniu założenia i podstawy fizyczne metod diagnostycznych stosowanych w radiologii i medycynie nuklearnej. K_W07

W2. Student posiada ogólną wiedzę na temat informacji diagnostycznych uzyskiwanych dzięki promieniowaniu jonizującemu. K_W08,

K_W05, K_W09

W3. Student zna w zaawansowanym stopniu zasady budowy aparatury do prowadzenia badań diagnostycznych. K_W08

Umiejętności:

U1. Student potrafi krytycznie przeanalizować wady i zalety różnych metod diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w medycynie.

K_U04, K_U08

U2. Student potrafi ocenić ryzyko wynikające ze stosowania metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie jonizujące w

medycynie. K_U04, K_U08

U3. Student potrafi prawidłowo dobrać metodę diagnostyczną K_U09 .

Kompetencje:

K1. Student wykazuje otwartą postawę w stosunku do postępu technologicznego, ma świadomość znaczenia regulacji prawnych z

zakresu ochrony radiologicznej w zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy z promieniowaniem. K_K01

K2. Student ma wyrobioną świadomość zagrożeń związanych z wykorzystaniem wybranych zjawisk fizycznych w diagnostyce medycznej. K_K02

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.