Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody obliczeniowe i programowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-F1-MOiP-LS-2/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Metody obliczeniowe i programowanie
Jednostka: Katedra Fizyki Teoretycznej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://kft.umcs.lublin.pl/baran/epk/index.html
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy Algebry

Podstawy analizy matematycznej

Podstawy logiki


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30

Konwersatorium 30

Konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 62

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do konwersatorium 10

Przygotowanie do kolokwium 20

Studiowanie literatury 10

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 40

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019


W1,W2,U1- prezentacja zadań domowych, kolokwia


Pełny opis:

Składnia języka

# pierwszy program w Javie;

# kompilacja (javac) i uruchamianie (java) programów

# typy pierwotne i referencyjne

# zmienne i stałe

# literały

# tworzenie obiektów i ich usuwanie

# operatory, wyrażenia i instrukcje sterujące

# napisy (String)

# tablice

# wejście/wyjście

# parametry wywołania programu

Klasy i obiekty

# definiowanie klas

# składowe klas (pola, metody, klasy)

# inicjalizacja pól instancyjnych

# konstruktory, konstruktor domyślny

# wywoływanie konstruktorów (this)

# this

# operator new

# dostęp do składowych (public, private, protected; pakiet)

# przeciążanie konstruktorów i metod

# składowe statyczne (static)

# pola statyczne i ich inicjalizacja

# własności metod statycznych

# metoda main()

Pakiety

# definiowanie pakietów

# importowanie pakietów, klas i składowych statycznych

# parametr -classpath

# pakiety standardowe

Dziedziczenie

# deklaracja dziedziczenia

# inicjalizacja obiektu i konstruktory w klasie pochodnej

# inicjalizacja części odziedziczonej (konstrukcja super)

# dodawanie nowych pól i metod

# przesłanianie pól

# nadpisywanie metod

# upublicznianie składowych

# wywoływanie starych metod z nadklasy (konstrukcja super)

# rzutowanie i operator instanceof.

Polimorfizm

# referencje do obiektów

# polimorficzne wywoływanie metod

# klasy i metody abstrakcyjne (abstract)

# klasy i metody finalne (final)

# hierarchia dziedziczenia i klasa Object

# opakowania

# klonowanie obiektów

Interfejsy

# definiowanie interfejsów

# domyślne modyfikatory pól i metod w interfejsach

# rozszerzanie interfejsów

# zastosowania interfejsów

# adaptery

# fabrykowanie obiektów na podstawie interfejsu.

Interfejsy i klasy zagnieżdżone

# statyczne typy zagnieżdżone

# klasy wewnętrzne

# lokalne klasy wewnętrzne

# anonimowe klasy wewnętrzne

# dziedziczenie typów

# klasy wewnętrzne w interfejsach.

Operatory i wyrażenia

# konwersja typów

# operatory arytmetyczne

# operatory inkrementacji i dekrementacji

# operatory relacyjne i warunkwe

# operatory bitowe

# operator ?:

# operatory przypisania

# priorytety

Przepływ sterowania

# instrukcje i bloki

# instrukcja if-else

# instrukcja switch

# pętle while i do-while

# pętla for

# etykiety

# break, continue

# return

II. Fortran

# patrz wyżej; podobny schemat

III. Podstawy metod obliczeniowych i ćwiczenia

# reprezentacje liczb całkowitych

# reprezentacje liczb zmiennopozycyjnych

# standard IEEE754

# błędy obliczeń numerycznych

# pochodne numeryczne

# całkowanie

# metody znajdowania pierwiastków funkcji

# interpolacja

# macierze; podstawowe dzialania

# rozwiązywanie układów równań liniowych

# równania różniczkowe (metody jawne i niejawne)

# metoda Rungego-Kutty2 i 4-go rzędu

Literatura:

_Programowanie w Języku fortran, Opracowanie zbiorowe UJ, Kraków 2005,

-Numerical Recepies in fortran, William H. Press, Cern, Geneva

- Ralston: Wstęp do analizy numerycznej

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA:

W1: K_W03 - zna formalizm matematyczny potrzebny do opisu oraz analizy praw i teorii fizycznych i astronomicznych

W2: K_W18- zna programy komputerowe i techniki numeryczne do wykonywania

obliczeń fizycznych

UMIEJETNOŚCI:

U1: K_U11

Potrafi uczyć się samodzielnie, rozumie potrzebę rozwoju osobistego i wykazuje gotowość permanentnego uczenia się

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.