Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Grafika inżynierska (P)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT-GI-LS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Grafika inżynierska (P)
Jednostka: Zakład Fizyki Jonów i Implantacji
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umcs.lublin.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość podstaw używania programu AutoCAD i rysunku technicznego

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 15

Konwersatorium 45

Konsultacje 5

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 65

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 3

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do konwersatorium 25

Studiowanie literatury 10

Przygotowanie się do kolokwium 10

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 45

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 5


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 15

Konwersatorium 45

Konsultacje 5

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 65

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 3

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do konwersatorium 25

Studiowanie literatury 10

Przygotowanie się do kolokwium 10

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 45

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 5


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

zawarte w opisie szczegółowym

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi metodami komputerowego wspomagania projektowania. W trakcie zajęć studenci zapoznają się z bardziej zaawansowanymi narzędziami pakietu Autodesk AutoCAD - umożliwiającymi szybkie tworzenie rysunków 2D i modeli 3D. Wprowadzone zostają elementy automatyzacji pracy przez zastosowanie, np. bloków z atrybutami, bloków dynamicznych, filtrów warstw. Omawiane są nieco bardziej zaawansowane sposoby wydruku rysunków 2D i 3D z wykorzystaniem tzw. stylów wydruku. Studenci zapoznają się z bardziej zaawansowanymi zagadnieniami dotyczącymi m.in rzutowania,wymiarowania i tworzenia rysunków wykonawczych.

Zagadnienia omówione na wykładzie są poznawane w praktyce przez studentów w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych.

Literatura:

[1] T. Dobrzański, Rysunek techniczny maszynowy, WNT 2004

[2] A. Pikoń, AutoCAD 2018 PL, Helion 2017

[3] Droździel P., Krzywonos L., Kudasiewicz Z., Zniszczyński A.: Grafika Inżynierska. Zbiór zadań dla mechaników. Cz 1. Liber Duo, Lublin 2005, (wersja elektroniczna podręcznika dostępna pod adresem http://bc.pollub.pl/dlibra/docmetadata?id=86&from=pubstats)

[4] Koczyk H.: Geometria wykreślna. PWN, Warszawa 1995

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu

kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1. Zna teoretyczne podstawy tworzenia rysunku technicznego wykonawczego (K_W07)

W2. Zna zasady rzutowania prostokątnego metodą europejską i amerykańską oraz rysowania różnego typu przekrojów (prostych, łąmanych, schodkowych, cząstkowych) (K_W07,)

W3. Zna sposoby przedstawiania wybranych typów połączeń (gwintowane, spawane, nitowane) (K_W07,)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi rozwiązać proste zadania związane z konstruowaniem aparatury naukowej przy użyciu programu AutoCAD. (K_U09)

U2. Potrafi w podstawowym zakresie analizować zasady funkcjonowania urządzeń korzystając np. z modelowania parametrycznego (K_U09)

U3. Potrafi wykorzystać oprogramowanie CAD do zaprojektowania i zwizualizowania elementów aparatury pomiarowej a także do przygotowania stosownej dokumentacji (K_U09)

U4. Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego wynikająca m.in z konieczności sprostania coraz trudniejszym zadaniom (K_U12)

U5. Rozumie potrzebę permanentnego poszerzania swej wiedzy, wynikającą m.in. z nieustannego procesu modyfikowania oprogramowania specjalistycznego, oraz potrafi w związku z tym planować swą ścieżkę rozwoju (K_KU12)

KOMPETENCJE

K1. Krytycznie odnosi się do posiadanej wiedzy, rozumie jej rolę w procesie rozwiązywania problemów i rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. (K_K01)

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA

W1. Zna teoretyczne podstawy tworzenia rysunku technicznego wykonawczego (K_W14,K_W10,K_Inz_W05)

W2. Zna zasady rzutowania prostokątnego metodą europejską i amerykańską oraz rysowania różnego typu przekrojów (prostych, łąmanych, schodkowych, cząstkowych) (K_W014,K_W10,K_Inz_W05)

W3. Zna sposoby przedstawiania wybranych typów połączeń (gwintowane, spawane, nitowane) (K_W14,K_W10,K_Inz_W05)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi rozwiązać proste zadania związane z konstruowaniem aparatury naukowej przy użyciu programu AutoCAD. (K_U09)

U2. Potrafi w podstawowym zakresie analizować zasady funkcjonowania urządzeń korzystając np. z modelowania parametrycznego (K_U09)

U3. Potrafi wykorzystać oprogramowanie CAD do zaprojektowania i zwizualizowania elementów aparatury pomiarowej a także do przygotowania stosownej dokumentacji (K_U09)

KOMPETENCJE

K1. Krytycznie odnosi się do posiadanej wiedzy, rozumie jej rolę w procesie rozwiązywania problemów i rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. (K_K01,K_K02)

K2. Rozumie potrzebę permanentnego poszerzania swej wiedzy, wynikającą m.in. z nieustannego procesu modyfikowania oprogramowania specjalistycznego, oraz potrafi w związku z tym planować swą ścieżkę rozwoju (K_K07)

K3. Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego wynikająca m.in z konieczności sprostania coraz trudniejszym zadaniom (K_K01,K_K02)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.