Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody fizyczne diagnostyki i terapii medycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT-MFDiTM-LS-3/3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Metody fizyczne diagnostyki i terapii medycznej
Jednostka: Instytut Fizyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umcs.lublin.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Odbyty kurs:

podstaw fizyki,

oddziaływania promieniowania jądrowego z materią,


Wiedza z zakresu: oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią, budowa i zasada działania detektorów promieniowania jądrowego

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30

Konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 32

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do egzaminu 10

Studiowanie literatury 15

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 25

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30

Konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 32

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do egzaminu 10

Studiowanie literatury 15

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 25

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład kończy się zaliczeniem na ocenę. Weryfikacja efektów kształcenia odbędzie się na podstawie egzaminu pisemnego: test wyboru, test uzupełnień.

W1-W4 - egzamin

U1-U3 - egzamin

K1-K3 - egzamin

Pełny opis:

Wykład jest prowadzony dla specjalności Fizyka medyczna na kierunku Fizyka techniczna. Jest on poświęcony omówieniu podstaw nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej i terapii wykorzystujących metody fizyczne. Uwzględniono zastosowania promieniowania jonizującego i optycznego, fal ultradźwiękowych oraz metod detekcji i rejestracji sygnałów bioelektrycznych. Omówiono wykorzystanie w medycynie takich zjawisk fizycznych jak jądrowy rezonans magnetyczny, fluorescencja rentgenowska a także pomiarów różnych wielkości elektrycznych charakteryzujących organizm człowieka. W wykładzie przedstawiono główne idee matematyczne będące podstawą metod tomograficznych. W części dotyczącej zastosowań terapeutycznych promieniowania jonizującego, cieplnego i optycznego, a także różnego typu pól magnetycznych i elektrycznych, uwzględniono zarówno klasyczne jak i niekonwencjonalne metody terapii.

ZAKRES TEMATÓW:

1. Rentgenodiagnostyka konwencjonalna analogowa i cyfrowa.

2. Tomografia z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego (CT).

3. Tomografia magnetycznego rezonansu jądrowego (MRI)

4. Tomografia emisyjna (pozytonów PET i pojedynczych fotonów SPECT)

5. Diagnostyka i terapia radioizotopowa. Scyntygrafia. Radioimmunologia.

6. Sterylizacja radiacyjna przeszczepów i aparatury medycznej.

7. Teleradioterapia, brachyterapia, radioterapia hadronowa i boronowa terapia neutronowa.

8. Ultrasonografia (USG).

9. Elektrokardiografia (EKG) i elektroencefalografia (EEG).

10. Zastosowanie światła laserowego w diagnostyce i terapii medycznej. Tomografia optyczna oka.

11. Wykorzystanie pól magnetycznych i prądów w fizykoterapii i innych działach medycyny.

12. Bierne właściwości elektryczne tkanek. Wykorzystanie pomiarów impedancyjnych w medycynie.

Literatura:

1. Praca zbiorowa pod red. A. Z. Hrynkiewicza i E. Rokity Fizyczne metody badań w biologii, medycynie i ochronie środowiska, t I, PWN, Warszawa 2000.

2. Praca zbiorowa pod red. A. Z. Hrynkiewicza i E. Rokity Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, t. II, PWN, Warszawa 2000.

3. Praca zbiorowa pod red. B. Pruszyńskiego Diagnostyka obrazowa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.

4. R. Cierniak Tomografia komputerowa. Budowa urządzeń CT. Algorytmy rekonstrukcyjne, Akademicka Oficyna Wydawnicza ELIT, Warszawa 2005.

5. Praca zbiorowa pod red. M. Nałęcza Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. Tom 9 – Fizyka medyczna, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002.

6. Praca zbiorowa pod red. J. Linieckiego Medycyna nuklearna w zarysie, Akademia Medyczna w Łodzi, Łódź 1987.

7. Praca zbiorowa pod red. M. Nałęcza Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. Tom 8 – Obrazowanie biomedyczne, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002.

8. W. Scharf Akceleratory biomedyczne PWN, Warszawa 1994

9. P. F. Kukołowicz Charakterystyka wiązek terapeutycznych fotonów i elektronów RTA, Kielce 2001.

10. W. Łobodziec, Dozymetria promieniowania jonizującego w radioterapii, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1999.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

W1. Student zna podstawy fizyczne metod diagnostycznych stosowanych w radiologii i medycynie nuklearnej. K_W05

W2. Student posiada ogólną wiedzę na temat informacji diagnostycznych uzyskiwanych dzięki promieniowaniu jonizującemu. K_W05

W3. student zna podstawy fizyczne teleradioterapii, brachyterapii, terapii izotopowej i hadronoterapii. K_W05

W4. Zna podstawy fizyczne metod diagnostyki medycznej wykorzystujących promieniowanie niejonizujące i pomiary wybranych wielkości fizycznych. K_W05

Umiejętności:

U1. Student potrafi krytycznie przeanalizować wady i zalety różnych metod diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w medycynie. K_U05

U2. Student potrafi ocenić ryzyko wynikające ze stosowania metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie jonizujące w medycynie. K_U12

U3. Student umie wyjaśnić w ogólnych zarysach podstawy fizyczne funkcjonowania wybranej aparatury i urządzeń medycznych.

Kompetencje:

K1. Student wykazuje otwartą postawę w stosunku do postępu technologicznego, ma świadomość znaczenia regulacji prawnych z zakresu ochrony radiologicznej w zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy z promieniowaniem. K_K03, K_K06

K2. Student ma wyrobioną świadomość zagrożeń związanych z wykorzystaniem wybranych zjawisk fizycznych w diagnostyce i terapii medycznej. K_K06, K_K07

K3. Student docenia rolę osiągnięć fizyki w rozwoju nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych w medycynie medycznych. K_K07

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

W1. Student zna podstawy fizyczne metod diagnostycznych stosowanych w radiologii i medycynie nuklearnej. K_W04, K_W05, K_W09

W2. Student posiada ogólną wiedzę na temat informacji diagnostycznych uzyskiwanych dzięki promieniowaniu jonizującemu. K_W04, K_W05, K_W09

W3. student zna podstawy fizyczne teleradioterapii, brachyterapii, terapii izotopowej i hadronoterapii. K_W04, K_W09

W4. Zna podstawy fizyczne metod diagnostyki medycznej wykorzystujących promieniowanie niejonizujące i pomiary wybranych wielkości fizycznych. K_W04, K_W05, K_W09

Umiejętności:

U1. Student potrafi krytycznie przeanalizować wady i zalety różnych metod diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w medycynie. K_U06, K_U12

U2. Student potrafi ocenić ryzyko wynikające ze stosowania metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie jonizujące w medycynie. K_U12

U3. Student umie wyjaśnić w ogólnych zarysach podstawy fizyczne funkcjonowania wybranej aparatury i urządzeń medycznych. K_U06

Kompetencje:

K1. Student wykazuje otwartą postawę w stosunku do postępu technologicznego, ma świadomość znaczenia regulacji prawnych z zakresu ochrony radiologicznej w zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy z promieniowaniem. K_K03, K_K06

K2. Student ma wyrobioną świadomość zagrożeń związanych z wykorzystaniem wybranych zjawisk fizycznych w diagnostyce i terapii medycznej. K_K01, K_K06

K3. Student docenia rolę osiągnięć fizyki w rozwoju nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych w medycynie medycznych. K_K06

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Zgardzińska
Prowadzący grup: Bożena Zgardzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Zgardzińska
Prowadzący grup: Bożena Zgardzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.